KAN IEDEREEN
IN TONGEN
SPREKEN?

Lees meer

“Ik wilde wel dat iedereen in tongen kon spreken,” schrijft Paulus in 1 Korintiërs 14. Vreemd, dat zo weinig mensen het tegenwoordig dan nog doen, denkt Marlies Medema. In Eva 3 schrijft ze er een artikel over, waarbij ze zichzelf ook uitstrekt naar de gave.

Om maar met de deur in huis te vallen: ik heb weinig kennis van het spreken in klanktaal. In de gemeente waar ik opgroeide, was de bestudering van het Woord belangrijker dan de gaven van de Geest. Ik wist dus uitstekend alle onderdelen van de tabernakel op te sommen, van wasvat tot toonbroden, maar ministrygebed, gebedsgenezing en profetie bevonden zich in een ver verscholen hoekje van de geestelijke kelder. Laat staan het spreken in tongen.

Toch werd ik, door met mensen van verschillende geestelijke pluimage om te gaan, steeds meer geïntrigeerd. Ik ontdekte stapsgewijs dat God niet alleen de Vader was en Jezus mijn Redder, maar dat Hij ook zijn heilige Geest heeft gegeven. Dat wist ik altijd al wel, maar nu pas merkte ik dat de Geest ook echt door ons – door mij – heen wil werken. Er bleken heel ‘normale’ mensen te zijn die het wél deden. En die er op zo’n natuurlijke, bescheiden manier over praatten, en aangaven dat het verrijkend was voor hun geloofsleven. Twee van hen, Agnes Huizenga en Wilkin van der Kamp, stelde ik voor Eva een aantal vragen, die in Eva 3 uitgebreid worden beantwoord. Een verkorte versie lees je hieronder.

Waarom zou je in tongen willen spreken?
Lees verder

1. Het brengt je dichter bij God

Wilkin van de Kamp: “Ik definieer het zo: wanneer je in Christus bent, verbindt de heilige Geest zich steeds meer met jouw geest. Vandaar dat het in de Bijbel ook wel ‘bidden in de Geest’ genoemd wordt. Je geest uit zich als het ware in een soort geheime taal, waarin je direct intiem met God spreekt. Het kan een buitenlandse taal zijn, iets wat dus vertaald kan worden, maar ook een woordeloze taal, waarin je direct tot God spreekt. Dat gaat verder dan emotioneel niveau, het zit ‘m op geestniveau.”

In Eva 3 lees je mijn eigen ervaringen.

“En op dat moment gebeurt het. Ik voel zijn intense liefde voor mij, als een vader voor een baby die niets uit zichzelf kan, maar toch zo ontzettend geliefd is. Wat er op dat moment in de beslotenheid van de auto gebeurt, is eigenlijk moeilijk te beschrijven.”

2. Wie in tongen spreekt, wordt opgebouwd

Wilkin: “Je geestelijke accu wordt als het ware opgeladen. Voordat ik ga spreken, zing ik zachtjes in tongen. Mijn geest richt zich dan nog meer op God: ‘Heer, ik heb me voorbereid en ik durf nu los te laten. Leid mij in het spreken.’ Het schakelt ook eigen zorgen uit. In 1 Korintiërs 13, voorafgaand aan 1 Korintiërs 14, wordt gesproken over ‘de taal van engelen’. Er zijn mensen die zeggen: hiermee wordt tongentaal bedoeld, ook omdat het logisch is om verbanden te leggen tussen verschillende bijbelhoofdstukken. Je zou je dan kunnen afvragen: is het tevens een strijdtaal, waarmee de engelen in beweging gezet kunnen worden? Maar het is ook een liefdestaal waarmee je iets voelt van het binnenste van Gods hart.”

“Je geestelijke accu wordt als het ware opgeladen”

3. Het is een ‘opstapje’ voor je gebedsleven

Agnes: “Ik geloof dat iedereen die zijn mond opendoet, in tongen kan bidden. Waarom? Omdat je een tong hebt. Ik geloof niet dat God er een voorwaarde aan verbindt. En ik geloof er ook niks van dat je een betere christen bent als je dat doet – of dat je een bepaald geestelijke ‘niveau’ moet bereiken. Het is een cadeautje van Hem. Juist omdat God weet dat wij zo opgaan in onze eigen dingen, geeft hij ons gaven die het ons wat makkelijker maken om Hem groot te maken. Een soort opstapje, een makkelijkheidje, waarmee je tijdens je gebedsleven niet heel diep hoeft na te denken over wat je zegt, maar waarin de Geest het werk van je overneemt. Een ontzettend liefdevol gebaar. In tongen kun je doorgaan met God loven en prijzen als je zelf geen woorden meer hebt.”

“Ik geloof dat iedereen in tongen kan bidden”

Bijbelse achtergronden van spreken in tongen

  • Spreken in tongen is bidden/spreken in verborgenheden door de heilige Geest (1 Korintiërs 14:2);
  • Spreken in tongen hoort bij kerkelijke samenkomsten gevolgd te worden door een interpretatie of uitleg van deze tongentaal door iemand die de gave van uitlegging gebruikt (1 Korintiërs 14:27-28);
  • Spreken in tongen mag niet worden verhinderd (1 Korintiërs 14:39);
  • Iemand die in tongen spreekt, begrijpt zijn woorden zelf niet (1 Korintiërs 14:2) maar wordt er door opgebouwd in zijn of haar geloof (Judas 20)


Lees ook:
Marcus 16, Handelingen 2, Handelingen 10:44, Romeinen 8, 1 Korintiërs 12.

Bekijk hier
een uitzending van
Andries met

AGNES HUIZENGA

rondom het spreken
in tongen op
uitzendinggemist.nl

Geschiedenis

Een mooie term voor klanktaal is glossolalie. In de kerk van de eerste eeuwen kwam deze tongentaal veel voor, blijkt uit oude geschriften. Na de tijd van keizer Constantijn nam het spreken in tongen af. In het huidige West-Europa werd klanktaal vooral beoefend binnen de meer charismatische stromingen, zoals de pinkster- en charismatische beweging. Maar langzamerhand ontstaat ook binnen traditionele kerken meer aandacht voor de gaven van de Heilige Geest. En daarmee ook voor de gave van het spreken in tongen.

4 tips van Agnes

1.

Vraag God of Hij de heilige Geest wil geven om je te leiden, en zeg tegen God dat dit een tijd is die bedoeld is om Hem te eren.

2.

Bedenk dat God je hart kent: als je dicht bij Hem wil zijn, is voor Hem niets gek. Dat helpt om je verstand ‘uit’ te zetten en klanken te proberen die je zelf niet als taal herkent.

4 tips van Agnes

3.

Zoek een plekje waar je niet gestoord wordt en bedenk wie God voor je is, ga Hem prijzen met alle woorden en in alle talen die in je opkomen, Nederlands, Engels, whatever.

4.

Blijf het proberen, of als je het prettig vindt: ga eens samen met een groepje dat in tongen spreekt meedoen. Misschien komen er andere klanken, misschien niet. Dat maakt eigenlijk niet uit: het ging erom dat je tijd nam om God te eren.

3 stappen van Wilkin

Op het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest stond Jezus op het tempelplein tussen de feestvierende mensen en riep met luide stem: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7:37-38, HSV). Volgens Johannes sprak Jezus over de heilige Geest die wij mogen ontvangen. Jezus leert mij dat het belangrijker is dat we ons richten op de Persoon van de heilige Geest dan op de gaven van de heilige Geest. Wie de heilige Geest ontvangt en zich meer en meer bewust wordt van zijn aanwezigheid,

3 stappen van Wilkin

zal merken dat de gaven van de heilige Geest als een stroom van levend water uit zijn binnenste zullen stromen. Daarom nodigt Jezus ons uit om drie belangrijke stappen te zetten:

  1. Dorst hebben
  2. Komen (je bekend maken)
  3. Drinken (ontvangen)
Lees uitleg bij deze stappen

Tekst: Marlies Medema  Beeld: Eva

Stelling: Iedereen kan spreken in tongen

Dian van der Veer

01-04-2015

Ik denk als je je totaal openstelt voor de Heilige Geest, wat ik heel vaak probeer dat je dan kan spreken in tongentaal. Mijn eigen ervaring is dat ik word geholpen de juiste woorden te vinden - te ontvangen - wanneer dit nodig is. Woorden die ik zelf niet zou kunnen bedenken komen op het moment mijn mond ´uitrollen´ wanneer ik anderen wil bemoedigen. Ik merk het ook met schrijven. Ik schrijf kinderboeken en vraag altijd eerst om hulp. De mooiste - vind ik - verhalen komen op papier. Iets waarvan ik nooit had kunnen dromen, er zijn al twee kinderboeken verschenen. Hulp van boven, JA!

Dave van der Oest

01-04-2015

Spreken in tongen is een gave van God. Net zoals vele anderen. En het in bedoeld voor de ongelovige. (1Kor 14:22) Dus in die context fantastisch om te gebruiken. Alle voorbeelden in de Bijbel zijn daar een illustratie van. Soms worden word het aangegeven als gebedstaal. Vaak wordt er verwezen naar Romeinen 6:28. Hier spreekt de Geest in 'onuitsprekelijke verzuchtingen'. Echter zijn ze onuitspreekbaar. Zou het niet geweldig zijn als het marktplein vol zou staan van mensen die in andere talen zouden spreken. Helaas, ik heb de gave niet, de mijne liggen op een ander vlak. Maar ik moedig iedereen zijn/haar gave te voor God gebruiken.

wmp smithuis

01-04-2015

Ben van de Savornin lohmanlaan Pijnacker 2641 WN naar de Hilde laan 9 te Delfgauw 2645Vn verhuist EN BEN LID VAN DE EO maar krijg nu de post niet meer. Wil graag weer eens wat van jullie horen. In tongen spreken lijkt mij erg moeilijk en voor anderen onverstaanbaar.

JW

01-04-2015

Spreken in tongen is een gave van God en een ieder wordt 1 of meerdere gaven toebedeeld. In sommige kringen wordt gezegd (naar aanleiding van Handelingen, uitstorting van de Geest) dat iedere gelovige in tongen zou moeten spreken omdat het toen ook gebeurde. Echter wordt hier gesproken over vreemde talen (de omstanders waren verbaast dat ze hun eigen taal hoorden (terwijl er geen uitleg was...). Er is niets mis met je als je niet in tongen spreekt, het is een gave geen moeten!

cm van boxtel

01-04-2015

Zo het bestaat dan is het een gave Gods. Niet iedereen krijgt dat.

Herben

01-04-2015

Ik zou zelf ook niet weten hoe dat moet

H.L. Witmer

01-04-2015

zeer eenzidijg en m.i. onSchriftuurlijk argumenten als 'het brengt je dichter bij God' is onbijbels. jammer dat de EO dit plaatst...

Dingena Groeneveld

01-04-2015

je wordt er zo blij van! Het verandert je 'hart', je denken, je geest.

Nicole

01-04-2015

Spreken in tongen was voor de ongelovige joden en zou verstommen nadat de laatste apostel zou zojn overleden. Dat zijn de woorden van Paulus. Het tegenwoordig gebrabbel heeft niets met tongentaal te maken. Tongentaal oftewel klanktaal is spreken in een bestaande taal en als dat in de gemeente gebeurt dan moet het vertaald worden. Heb taferelen meegemaakt waar je onpasselijk van wordt ja ook bij van der Kamp, Godonwaardig.

Betsie

01-04-2015

Het is een van de geestelijke gaven, God deelt ze uit, misschien is iemand een leraar, heeft wijsheid, kan profeteren enz. Maar je mag er wel om vragen.

Robert Boot

01-04-2015

Het is een gave voor iedere christen.

Alexander Nas

01-04-2015

Waarom zou de dingen voor de 1ste eeuw niet gelden voor nu. De bijbel is vandaag net zo actueel.

Inge Klumper

01-04-2015

Als je ervan uitgaat dat God door de Heilige Geest het spreken in tongen geeft, zou je moeten concluderen dat iedere wedergeborene in Christus deze bovennatuurlijke klanktaal 'bezit'. Maar dat wil nog niet zeggen dat men de tongentaal beheerst. Persoonlijk meen ik toch dat Paulus voornamelijk waarschuwt tegen deze vorm van communicatie. Omdat zijn ervaringen vanuit de Griekse samenleving waarin het gemurmureer/ mystieke gemompel een gewoonte was om dienstbaar te zijn aan hun afgoden. Dat is al verwarrend, want welke 'god' roepen we aan? Daarbij is het bijzonder dat het alleen in de Korinthe-setting wordt genoemd. Als het een manier is om dichter bij God te komen, dan vraag ik me oprecht af waarom God het dan niet op meerdere plaatsen aangeeft in Zijn Woord als zijnde belangrijk voor Hem. Daarnaast werd ik nog niet zo lang geleden verrast door het feit dat iemand van wie ik weet dat zij al jaren in tongen bidt, heel integer, tot de conclusie is gekomen dat het -voor haar- juist een ongehoorzaamheid naar God toe is. Misschien kort door de bocht, maar ik denk dat we ons bezig zouden moeten houden met zaken die belangrijker zijn en waardoor we God kunnen laten zien/openbaren.

Truus van Klaveren

01-04-2015

Was jaren geleden bij samenkomsten in 't begin van wereldzending Maasbach . Hij en zijn vrouw spraken soms tijdens gebed in tongen. Een enkele andere gelovige ook, maar zeker niet allrmaal,ik ook niet....

Bert

01-04-2015

Als de Bijbel dat zegt, dan geloof ik dat

R. Hessels

01-04-2015

Ik ervaar het spreken in tongen inderdaad als het loskomen van de dagelijkse beslommeringen. Je wordt als het ware tot rust gebracht, waardoor het kontakt met de Vader intenser wordt.

Jan de Goede

01-04-2015

Je kunt in tongen of geestelijke talen spreken als je bent gedoopt in de heilige Geest. Voor een studie hierover zie www.kracht-en-liefde.nl

annettim@home.nl

01-04-2015

God maakt geen verschil.Als je zoekt naar God Hij laat zich vinden .Ook Hij zal jou die stromen van levend water geven maar ook Om die klanktaal aan jou te geven. Het is een krachtbron in jou persoonlijk leven.

Layla Mast

01-04-2015

Leer je in tongen spreken, overkomt het je of moet je het echt tijdens gebed ontvangen? Ik leerde in tongen spreken op een tienerkamp zo'n 40 jaar geleden (ik was ca. 13 jaar). Met een groepje tieners bij volwassenen die al in tongen spraken, gewoon 'nadoen'. Klinkt gek, maar zo makkelijk was/is het. Ik begon en ik dacht dat het niet goed was, maar er werd gezegd: "Ja, goed zo, ga maar door!" Tot voor kort dacht ik dat ik het niet op de juiste manier had gekregen, omdat anderen het allemaal op een andere manier hadden ontvangen (dus heel lang getwijfeld, maar wel af en toe in tongen gebeden), maar er blijken veel verschillende manieren om te ontvangen (als je ernaar verlangt): - spontaan, zonder enige aanleiding - anderen nadoen (en dan je eigen taal ontvangen) - door gewoon te beginnen - tijdens bidden (alleen of samen, met of zonder handoplegging) - (misschien nog wel meer) Bovendien: Er bestaat niet één taal, er zijn er velen. Je kunt zelfs bidden om een andere taal (heb ik ook een keer gedaan en gekregen). Maar iedereen kan het. Echt waar! Doe het zachtjes in jezelf (als hardop niet kan of als je dat niet zo durft), hardop (of fluisterend), want de duivel gaat op de vlucht (hij kan geen gedachten lezen) en het bouwt jezelf op. AANBEVOLEN BOEK: 'Reporter van Gods Geest' , geschreven door John Sherill: Een sceptische verslaggever onderzoekt een verschijnsel dat hij niet kan verklaren. Hij was geen christen. Hij is na zijn onderzoek christen geworden en sprak ik tongen. Zeer verhelderend en makkelijk te lezen. Afsluiter: Je bent niet minder als je niet in tongen spreekt en bent net zo waardevol voor God, als mensen die wel in tongen spreken!!

Hans van Kleef

01-04-2015

In tongen spreken is een gave die God aan sommige van zijn kinderen geef, maar zeker niet de belangrijkste. Het dient niet je medegelovigen, maar alleen jezelf. Er zijn momenten waarbij in gemeenten in tongen gesproken wordt, maar dat dit schade berokkent aan anderen. Bovendien geloof ik dat er veel 'fake' tongentaal voorkomt. Neemt niet wegl dat a;s God zelf dit aan Ziijn kind geeft dit altijd iets goeds is.

jean

01-04-2015

hangt er vanaf of de heilige Geest in je zit of niet. Al je de geest niet hebt dan kan je het niet.

Heleen

01-04-2015

Ik weet het niet. Ooit liet ik voor me bidden op de Pinksterconferentie in Vierhouten. Aan het einde van dit gebed (wat niet specifiek over spreken in tongen ging) werd ik bijna gedwongen om in tongen te gaan spreken, mijn hoofd werd achterover geduwd en ik moest het nu gaan doen! Dat vond ik geen leuke ervaring. Ik voelde me echt ontgoocheld. Zo werkt het toch niet? Hoe het dan wel werkt? Ik weet het niet. Volgens mij kun je zoiets niet forceren of oefenen. Ik denk dat het iets is wat God je geeft (of niet...).

Bart

01-04-2015

De gave van het spreken in tongen is niet voor iedereen weg gelegd. De gave van de Geest bestaat uit vele talenten. Zo krijgen mensen die goed kunnen luisteren misschien de gave om tongen te vertalen, en weer andere krijgen de gave van het inzicht, organiseren, troosten, zorgzaam zijn voor anderen, etc,. Het koninkrijk van God bestaat uit vele volken en vele mensen, en bestaat dus ook uit vele talenten.

Hans Smit

01-04-2015

Vurig verlangde ik naar de HEER, daarom bezocht ik een bijeenkomst waar men bad voor bevrijding en doop in de Heilige Geest. Daar was ik voor gekomen, alleen door de Geest komt men in contact met God. Ik liet met mij bidden onder handoplegging door een leidende broeder. Maar ik richtte mij op God, niet op de broeder. Ik verlangde zo zeer naar Hem! Ik werd gedoopt in Gods Geest, er gebeurde iets heel intens. Ik liep ergens van over, maar kon het geen naam geven. Van binnen uit voelde ik dat mijn tong iets wilde stamelen en bewogen werd. Het was intens, maar alleen nog van binnen. Naarmate ik er op lette liet ik mijn tong mee bewegen, en het werden klanken, een uiting van de Geest in mij en door mij heen. Intense vreugde ging ermee gepaard en een diepe aanraking van binnen. Ik werd werkelijk iemand door de Geest van God in mij, een kind van God. Wanneer je verslapt in het geloof, d.w.z. het geloof leeft niet meer door de Geest in je, dan kun je de Geest in je activeren door in tongen te gaan bidden. Daar is het voor bedoeld: Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Kindschap vereist activiteit om te komen tot Zoonschap. Wie dan volmaakt is in de Liefde hoeft niet meer in tongen te bidden. Hij heeft overwonnen, kent Hem die van den beginne is.

Grietje van den Akker-Hendriks

01-04-2015

Ik zelf kan het nog niet, maar ik geloof wel dat in principe iedereen die het wil wel zou moeten kunnen.

Leo Zijlstra

01-04-2015

Velen vinden het normaal en juichen het toe, maar is het daarmee ook bijbels? 1. De Heilige Geest geeft de gaven aan wie Hij wil. 2. Niet allen de zelfde gave 3. Gaven zijn tot opbouw van de gemeente, daarmee is het niet positief als je alleen jezelf opbouwt. 4. Er moet iemand zijn die erkend is als uitlegger van de tongentaal. Als dat niet duidelijk is moet men dus zwijgen. Voorbeeld: een spreker is Rus en spreekt alleen die taal, dan heeft het hier geen zin om hem te laten spreken , tenzij er een erkende vertaler Russisch-Nederlands is. 5. Paulus sprak meer dan de anderen in vreemde talen. Hij was dan ook de apostel van de heidenen en ging naar vreemde volken, die geen Grieks e.d. spraken. 6. In vreemde talen zal tot dit volk (Israël) gesproken worden, als oordeel over Israël. Zij verwierpen de Here Jezus als Messias toen. Het was daarmee een teken dat de Here God de relatie met Zijn volk opschortte en de genade tijd aanbrak voor alle mensen. Nou dat zijn zo een paar argumenten om voorzichtig te zijn met het spreken in tongen. En daar komt nog bij dat Paulus tegen Timotheus zegt om de gave die hij had niet te verwaarlozen. Een gave waarvan de oudsten bevestigd hadden door handoplegging dat Timotheus deze gave bezat. M.a.w. De gave die iemand heeft moet duidelijk zijn bij de oudsten van de gemeente. Zij moeten dat (willen) herkennen.

Marion Klaassen

01-04-2015

In de Bijbel staat (even in eigen bewoordingen) dat de tongentaal of klanktaal wordt gegeven o.a. tot opbouw van je geloof, tot stichting van jezelf, etc. Als dus iemand tot geloof in de Here Jezus komt, en Hem aanneemt als Heer en Verlosser, dan kan ik me niet voorstellen, dat God de ene gelovige wél de tongentaal geeft (tot opbouw van geloofsleven, tot stichting van jezelf, etc), en de andere niet... dat rijmt niet met Zijn karakter: de ene krijgt deze zegen van de HG wel, de andere maar niet... Dat zou wel vreemd zijn... Het ene kind krijgt wel een koekje van papa, de andere niet...

J.M Adegeest

01-04-2015

Lees maar 1 Kor 12 vers 28 t/m 31

Reinder Pettinga

01-04-2015

Het is aan een ieder die zich op die manier uiting geeft naar God toe. Net als zingen vanuit je gehele hart en ziel. Tongentaal is voor mij ook iets bijzonders. Je bent dan zo in de Heer en zo vervult van intense blijdschap en je voelt Gods aanwezigheid, dan zijn de woorden die je normaal spreekt niet aan de order en ga je op een of ander manier anders spreken c.q. praten. A-men.

Luca

01-04-2015

Waarom in tongen . De stilte in jezelf laat je dicht bij de bron. Daarin is veel te verstaan Door inzichten kun je een ander beter lezen . Vind deze beweging een zaak waar ik mij ver van af hou . Dat inzicht kreeg ik.

Eduard Verhaagen

01-04-2015

Niemand kan in tongen spreken tenzij de Heilige Geest hem of haar dit geeft. Want, zo onderwijst de Heilige Geest, Hij deelt een ieder toe, in het bijzonder, gelijk Hij wil. 1 Kor.12:11 De één deze, de ander die gave zoals de leden van het lichaam verschillend zijn en elkaar aanvullen. Wanneer we dit onderwijs niet serieus nemen en menen dat een ieder elke gave van de Geest zich kan toe-eigenen dan maken we brokken. Daarnaast was/is de gave van het spreken in tongen vanaf het begin een gave van het spreken in bestaande talen en werden de toehoorders van een bepaalde taal zo geraakt en ontvankelijk gemaakt voor het Evangelie van de gekruisigde en opgestane Heer. Nergens wordt het opeens een 'geestelijke taal' van de Geest. Tenminste dat heeft nog niemand uit de Handelingen en de brieven kunnen aantonen. En het Woord moet toch de basis voor uitleg zijn? 1 Kor.14 is heel duidelijk, wanneer het geen functie heeft in het openbaar omdat er geen mensen zijn die de betreffende taal spreken of er geen vertolking is blijft de secondaire functie over: persoonlijk in stilte tot God spreken. Laatst las ik over een meisje dat op straat met mensen bad 'in tongen' , ze spraken geen Engels, maar opeens begon een oudere vrouw (mogelijk meerdere) te huilen, bleek het meisje in hun taal, het Roemeens, te bidden. Prachtig! Zeg nu niet te snel dat ik niet weet waarover ik het heb, want ik heb precies gedaan, stapje voor stapje wat er boven over wordt verteld, destijds tijdens de Jezus Beweging, weet u nog de beweging waar Luc Goeree leiding aan gaf en er bijeenkomsten en doopdiensten waren in 'De Bron' te Dalfsen. Ik heb in tongen gesproken, maar wat Jezus voor mij heeft gedaan namelijk me dichter dan een millimeter in de nabijheid van God de Hemelse Vader brengen, waar ik altijd dag en nacht mag zijn in Zijn tegenwoordigheid en mag zijn met m'n lofprijs en aanbidding en verzuchtingen kan niet vervangen worden door een geestelijke gave! Die zijn er alle om, in liefde dat is niet jezelf zoeken, het Lichaam, de ander op te bouwen, zie 1 Kor 13 de liefde als 'as' te midden van hfdst 12 en 14. Ja zult u zeggen, het staat er toch 'die sticht zichzelf' dat klopt maar daar moet je niet naar streven. Het streven wordt geleid door liefde voor de Heer en Zijn Lichaam, hoe je het meest, optimaal functioneel, dienstbaar kunt zijn. Hartelijke broedergroet. PS ik hou van al mijn in tongen biddende brs en zrs 🙂

Marc

01-04-2015

.

Henk Verheul

01-04-2015

Spreken in Tongen. Schouten ging, na vijf jaar pinksterbeweging en mét de zegen van de voorganger, theologie studeren. Maar daarmee begon ook de verwijdering van de magie. “In het tweede jaar van mijn studie maakte ik kennis met het werk van Samarin. Deze linguïstische antropoloog heeft de tongentaal aan een analyse onderworpen. Hij ontdekte patronen en klankwisselingen met een min of meer vaste herhaling van consonanten. Ook trok hij lijnen naar kindertaal, kinderliedjes en muziek. Aan mijn bureau begon ik zelf mijn tongentaal op te schrijven. Ik was inmiddels zo geoefend dat ik me gemakkelijk kon laten gaan. Tot mijn grote verbazing kwam ik erachter dat ook mijn tongentaal voldeed aan de opbouw volgens Samarins theorie. Dat betekende voor mij dat het spreken in tongen geen bovennatuurlijke handeling was, maar een principe dat in elk mens aanwezig is en waar je hoogstens een geestelijke lading aan kunt geven. Spreken in tongen bleek een meditatietechniek.” De verwijdering werd compleet toen er in Schoutens gemeente steeds meer aandacht kwam voor buitenissige en exotische ervaringen. Hij ging twee keer kijken bij Jomanda en zag daar dezelfde verschijnselen. “Ik vond het te kort door de bocht om dit opeens ‘occult’, ‘demonisch’ of’van de duivel’ te noemen. Met de toename van de manifestaties in de samenkomsten nam mijn gevoel van onbehaaglijkheid toe.” Hij komt al jaren niet meer in de samenkomsten, maar beheerst de techniek nog. “Zal ik een stukje voordoen? Koe-ri-o-sa-man-ta-ki-ri-e-tek-ki-ki-es-sete- koe-koe-es-set.” Uit zijn mond vloeit het als een vaste reeks. “Nee, het zijn wel dezelfde klanken, maar het wisselt. De eerste keer dat je het doet, lijkt het ook een kopie van watje om je heen hoort. Maar het komt toch voor een belangrijk deel uit jezelf: nan-tali- a-si-ni-koe-ni-a-san-ta. Het is een techniek geworden, maar pinkstergelovigen zullen dat nooit zo ervaren. Zij hebben een sensationeel gevoel, dat ik dus niet meer heb. Het wordt veel thuis gepraktiseerd, in de binnenkamer, ook tijdens het gebed.” Schouten wil het overigens niet vergelijken met het gebrabbel van kinderen. “Dat zou te goedkoop zijn. Ik heb mensen geobserveerd die de eerste keer letterlijk beginnen met ‘bo-bo-bo-bo’. Langzamerhand hoor je dat dan veranderen. Bij die eerste keer speelt het ritueel een grote rol. Het gaat gepaard met handoplegging en ik geloof dat het in een trance-ervaring gebeurt. Uit het diepste van de mens komen onbekende klankopeenvolgingen op. Mensen zijn vaak zeer verbaasd, omdat ze niet wisten dat ze dat in zich hadden.” Tongentaalkunde Tongentalen klinken zo simpel en tegelijkertijd zo ingewikkeld mogelijk. Zo blijkt uit alle taalkundige onderzoeken naar het verschijnsel dat sprekers in tongen een grote voorkeur hebben voor lettergrepen die eindigen op een klinker (‘open’ lettergrepen, zoals ba, tie, koe) in plaats van op een medeklinker (‘gesloten’ lettergrepen, zoals pap, tien,loek). Nu is bekend dat de eerste inderdaad makkelijker zijn dan de laatste: alle talen hebben open lettergrepen, maar niet alle talen hebben gesloten lettergrepen, en kinderen leren eerst open lettergrepen maken voor ze toekomen aan de gesloten varianten. Tegelijkertijd klinkt tongentaal soms exotisch. De klinkers en medeklinkers maken meestal deel uit van de moedertaal van de spreker, maar worden op een ongebruikelijke manier uitgesproken. Zo maken sommige Amerikaanse sprekers in tongen bij voorkeur een tongpunt- r – een variant van de r-klank die in het gewone Amerikaans niet voorkomt. WAT IS 'SPREKEN IN TONGEN'? ________________________________________ Het woord 'tong' is in de grondtekst van het 'Nieuwe Testament' hetzelfde woord als het woord voor 'taal'. In Handelingen 2:4 (NBG) wordt het Griekse woord 'gloossa' weergegeven met 'tong' en een paar verzen later (in 2:6) met 'taal'. 'Gloossa' duidt zowel op de tong als op dat wat wij d.m.v. de tong doen: een taal spreken. Vandaar dat 'spreken in tongen' volstrekt hetzelfde is als 'spreken in talen'. Met deze vaststelling is het begrip direct al een stuk 'aardser' geworden. De eerste keer dat in het 'Nieuwe Testament' melding wordt gemaakt van het 'spreken in talen' is in Handelingen 2. Daar wordt beschreven dat 120 volgelingen van Jezus bijeen zijn in een huis te Jeruzalem. Plotseling wordt het huis gevuld met het geluid van een geweldig windvlaag en allen worden vervuld van heilige Geest en beginnen in andere talen te spreken. Omdat juist op die dag het Joodse Wekenfeest (=Pinksteren) was begonnen waren er talloze Joden vanuit de hele wereld op pelgrimsbezoek in Jeruzalem. Een menigte loopt te hoop en er ontstaat grote verbazing omdat ieder hen in zijn eigen taal hoort spreken. "En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeers? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?" (Handelingen 2:7,8) Het zogenoemde 'spreken in tongen' is in de Bijbel dus weliswaar een groot wonder, maar het gaat daarbij uitdrukkelijk om concrete, bestaande talen. Juist dát bepaald ook de betekenis van dit fenomeen. Wanneer Paulus later uitgebreid ingaat op het 'spreken in talen' haalt hij een profetie aan uit het boek Jesaja (28:11,12). "In de wet staat geschreven: Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot DIT VOLK [= Israël] spreken, en toch zullen zij naar Mij niet luisteren, zegt de Here. Derhalve zijn de tongen [of talen] een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen...". (1Korinthe 14:21,22) M.a.w. het 'spreken in talen' is een speciaal teken voor het volk ISRAËL. God spreekt d.m.v. een niet-Hebreeuwse taal tot Israël. Gedurende de tijd van het boek 'Handelingen' komen we dit verschijnsel dan ook diverse keren tegen. De reactie van Israël blijkt keer op keer te bestaan in ongeloof. Uieindelijk, aan het slot van het boek 'Handelingen' vinden we Paulus' aanzegging dat Israël als volk voortaan niet meer in staat zal zijn te zien, te horen of te verstaan (Handelingen 28:26-28). Als teken voor Israël heeft het 'spreken in talen' daarmee z'n functie vervuld. In 1Korinthe 13:8 kondigt Paulus aan dat het 'spreken in talen' zou verstommen. In tegenstelling tot geloof, hoop en liefde die blijvend zijn (13:13), zou het 'spreken in talen' ophouden. De Korinthiërs moesten nog leren dat de gave die zij zo spectaculair vonden, zowel van beperkte als van tijdelijke betekenis was. extatische klanken? Velen denken bij 'spreken in tongen' aan onverstaanbare klanken die worden uitgesproken in een extatische toestand. Men beroept zich daarbij op wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 14:2: "Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het...". Maar men realiseert zich daarbij niet dat dit geen beschrijving is van de oorspronkelijke bedoeling maar juist van het misbruik onder de Korinthiërs! Paulus legt in 1Korinthe 14 uit dat het 'spreken in talen' slechts nut heeft in een context waarin de gesproken talen ook daadwerkelijk begrepen worden (14:4,5,9,19). Waarom b.v. Chinees spreken in een gemeente terwijl niemand daar die taal kent? Een willekeurige bezoeker van zo'n bijeenkomst zou zeggen: hier wordt wartaal gesproken (1Korinthe 14:23)! Tenzij... de vreemde taal ook zou worden vertaald. Alleen in dat geval kan er stichting en nut uitgaan van het 'spreken in talen'. Paulus laat zich tamelijk denigrerend uit over het 'spreken in talen' in de gemeente. Slechts in aanwezigheid van een vertaler acht hij het acceptabel. De tongen (= 'gewoon" een taal!..., ("hoe horen we hen in ONZE EIGEN TAAL spreken"...) en zeker geen klanken oid...) was specifiek voor de apostolische tijd waarin het toenmalige evangelie (was nog niet het genade evangelie maar dat is een andere studie!); in een zeer korte tijd gepredikt moest worden en daarin was geen tijd voor lange vertaaltrajecten (die er ook niet eens waren) en dus moest en kreeg iedereen het direct in zijn eigen taal te horen, heel eenvoudig. In de huidige genadetijd is tongentaal niet meer aan de orde; het was een tijdelijke actie van God. Iedereen die meer inhoudelijk met mij hierover wil discussiëren is van harte welkom. TONGEN WAREN GEWONE TALEN en zeker geen STOTERIGE KLANKEN OID.

Henk

01-04-2015

lees de bijbel eens goed en ga eens kijken hoe het in de grondtekst staan. Het gaat er om dat de discipelen in talen spraken en dat wordt tegenwoordig vertaald als tongen. Het valt mij steeds vaker op dat in bepaalde kringen dit kennelijk noodzakelijk is om in tongen te spreken. Zolang er geen vertaling bij is lijkt me dat ja dan op een hellend vlak terecht komt.

a.bencaid

01-04-2015

omdat in bijbel staat dat heilig geest zal openbare in mensen en bewijs is 50 dagen na opstijging van de Heer jesus , en in de bijbel worden,is/ zijn de waarheden ,en de waarheden is van toen en nu en in de toekomst

Niek van der Stal

01-04-2015

Het spreken in tongen krijgt een veel te grote plaats in de huidige evangelische kringen. Ik heb het gevoel dat men het als een summum van genot ziet. Het spreken in tongen als bedoeld in Handelingen is niet voor deze tijd. Men moet heel nuchter en heel waakzaam worden. Er zijn momenteel teveel wolven in schaapskleren werkzaam in kerkelijke kringen. Ren niet achter iedereen, oa. Van de Kamp aan. Lees je Bijbel en bidt God om wijsheid!

JanWicher

01-04-2015

Uit de Griekse oudheid is bekend dat (heidense!) priesters in tongen spraken (b.v. orakel van Delphie). Een Zweeds onderzoek meerdere jaren geleden heeft aangetoond dat na enkele malen gemeenschappelijk oefenen, 90% van de proefpersonen zich in (voor anderen onbegrijpelijke) klanken konden uiten. De kern is: wat wil je er mee. Tongentaal kan je persoonlijk misschien dichter bij God brengen. Ik heb daar geen ervaring mee, waarschijnlijk omdat ik (te) rationeel ben ingesteld. Maar bij sommige muziekstukken (bv. Messiah, Mattheus-Passion) ervaar ik dat wel.

Dick

01-04-2015

Heb hier een jaar geleden iets over opgeschreven en wil ik graag delen Tongen spreken en vertolking van tongen Deze gave heeft al heel wat stof doen opwaaien in het Lichaam van Christus. Dat is ook de reden waarom de vijand deze gave zo hard bestrijd. Er zijn verschillende soorten tongen 1 Korinthe 12 vers 10. Het eerste deel van de definitie is dit; Een bovennatuurlijke uiting, uitgesproken door een geest vervulde christen, in een openbare samenkomst, die niet wordt begrepen door degene die haar uitspreekt. En die vertolkt zou moeten worden. Laten we eens kijken naar 1 Korinthe 14. Het is daarbij goed dat je je vooropgezette ideeën NIET de overhand laat hebben, dan kun je dit lezen en het verschil zien dat er wordt gemaakt in het gebruik van tongen taal. In vers 2 staat het volgende; Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode, want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden. Dit spreekt van een feit dat een gelovige meestal als hij in de Geest gedoopt is het begrip ontvangt dat hij nu een taal heeft, die uit zijn geest komt, en die direct met Gods Geest communiceert. En we noemen dit spreken in tongen. Als wij persoonlijk gebruik maken van ons vermogen om in een andere taal te spreken, dan is het voor niemand anders bedoeld, dan voor ons eigen voordeel. Wij spreken dan rechtstreeks tot God. We moeten begrijpen dat bidden in tongen onszelf individueel zegent. Het bouwt onszelf geestelijk op. Het sticht onszelf, het bemoedigt onszelf. Het stimuleert ons geloof persoonlijk. Het is gewoon dat jij en God die van geest tot Geest communiceert. Laten we dit eens vereenvoudigen; Als mijn in tongen bidden gewoon mijn communicatie met God is, dan heeft het niet veel nut voor jou. Want daar was het ook nooit voor bedoeld. Paulus schrijft en zegt dat als wij in tongen bidden wij met God communiceren. Dan staat er vervolgens, dat ons verstand er niet van profiteert, omdat je verstand niet weet wat er gaande is. EN DAT IS BELANGRIJK!!! Een van de grootste belemmeringen om God te volgen is ons verstand. Ons hoofd zit in de weg. Daarom moeten we blij zijn dat God een manier heeft ontworpen om ons verstand te omzeilen om met God te communiceren. Als het gaat om gewoon te communiceren met God, dan kan dat, wanneer je dat maar wil. Iedere keer als je met God wil spreken kan dat!! Want God is altijd beschikbaar. In 1 Korinthe 12 gaat het over één Geest en vele gaven(8-12). De gave van tongen waar wij over spreken, dat is een gave aan het Lichaam van Christus en daar wordt gezegd “zoals de Geest het wil” Als er een samenkomst is moet er altijd iemand de leiding hebben. En waarom is dat? Om te zorgen dat alles fatsoenlijk blijft en in goede orde. En dus begint Paulus ons hier wat richtlijnen te geven. Dus als er iemand in een samenkomst opstaat en hardop een boodschap in tongen geeft, dan moet dit worden gevolgd door een vertolking. Paulus zegt het zo in 1 Korinthe 14;26. Wat is het dan broeders en zusters als gij samenkomt. Hij zegt dus. Als je samenkomt in de aanwezigheid van God dan is dit wat er zou moeten gebeuren. Een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of een vertolking daarvan. Lees verder ook vers 27. Paulus gaat verder met zeggen dat deze gave, als het een echte boodschap in tongen is die aan het lichaam wordt gegeven dat is samengekomen, die gevolgd moet worden door een vertolking, dat het dan gelijk staat aan een profetie.. Die ook opbouwt, stichting en bemoediging geeft. Soms staan er ook mensen op die een vertolking geven die niet opbouwt of sticht of bemoedigt. De Bijbel vertelt ons dat iedere keer als er een uiting wordt gegeven, de rest van ons moet luisteren en oordelen of het wel van God is of niet. Wie geestelijk is, beoordeelt alle dingen(1 Korinthe 2 vers 14 en 15) We moeten gewoon leren om een kans te wagen om gehoorzaam aan God te zijn. Ja maar, wat zullen de mensen wel niet zeggen of denken. Weet je, we moeten open staan voor God en tegen God zeggen; God hier ben ik. Ik weet niet alles wat er gaande is, maar ik ben open voor u en als u mij wilt gebruiken, gebruik mij. En zo moeilijk moet dat niet zijn. Hij heeft een keer een ezel gebruikt. Zie je, als je het op die manier bekijkt dan besef je, we stellen niet echt zoveel voor. En de enige reden dat we iets zijn is omdat God ons heeft gekozen. Zie je, het is allemaal HIJ en niet wij. Het gaat niet om ons. Het gaat allemaal om Hem en ik verzeker je dat God bovennatuurlijk met ons wil communiceren. Door tongen en vertolking van tongen. Het doel van gave van tongen; 1. Voor jou, als aanbiddende gebedstaal 1 Korinthe 14;2 a. jij spreekt bovennatuurlijk tot God b. je spreekt geheimenissen c. je ontvangt rust en verfrissing Jesaja 28;11 en 12 d. het is aanbidding 1 Korinthe 14; 14 en 15 e. je sticht jezelf 1 korinthe 14;4 en Judas 20 en 21 f. je dankt op de goede manier ! Korinthe 14;17 2. Voor het Lichaam: als de gave van verschillende tongen a. 1 Korinthe 12; 8-10; 14:26-28 b. 1 Korinthe 14;5 3. Voor de ongelovigen: als een teken a. Handelingen 2: 6-12 b. 1 Korinthe 14:22 Vertolking van tongen a. Doel – 1 Korinthe 14: 5, 26 b. Hoe vaak – 1 Korinthe 14 : 27

Herman Kruis

01-04-2015

ik ben van mening dat deze stelling wel erg kort door de bocht is,ik ben kerkelijk groet gebracht belijdenis gedaan,omdat mijn ouders en mijn huidige vrouw dat van mij verwacht, dus toe maar. Sinds 2 jaar heb ik het instituut kerk vaarwel gezegd er gebeurde mij te veel zaken waar ik het niet mee eens ben b.v homohuwelijk inzegen,en nu mijn twijfel hoe kan ik dan met tongen spreken als ik zelf veel twijfel(soms ongeloof) heb? nee ik hoor wel eens mensen zeggen je moet in de Heer zijn wat is dat daar krijg ik geen duidelijk antwoord op.en dan met tongen spreken nee!!!!

Ben Kok (joods-chr. pastor)

01-04-2015

Recent vond ik de gelegenheid over het onderwerp "vreemde talen" (want dat staat er in de grondtekst !, het woord "tongentaal" is een dubbel-op woord, een pleonasme. Lees de SV, HSV of King James er maar op na. Dus schrap het woord "tong" en zet er "vreemde taal" voor in de plaats in de gevallen, waar "tongentaal" staat. Zie verder mijn artikel, met diverse links ter onderbouwing van mijn visie, vooral de verwijzing van Paulus in 1 Cor. 14:21 naar Jes. 28:11,12 vond ik een eye-opener. Hij laat daar zien, dat de "vreemde talen" er zijn als teken voor Joden, die weigeren Yeshua te aanvaarden en daar heeft Jesaja het dus al over. De brabbeltaal is een occulte dwaling, het gaat bij deze Geestesgave van "vreemde taal spreken" over bestaande talen, waarin Joden het evangelie te horen krijgen, hun tot een getuigenis. Kijk naar de kwalijke praktijken van Benny Hinn , Torontoblessing e.d. en je voelt op je klompen aan, dat het om duivelse misleiding gaat. In mijn artikel geef ik de Bijbelse onderbouwing:

Welke Geestesgave(n) heeft u en wat moeten we met “tongentaal” ???? Updates !
Shalom, Ben Kok (joods-chr. pastor)

Els Hengstman-van Olst

01-04-2015

Paulus zegt terecht: spreekt soms iedereen in tongen? Niet iedereen spreekt in tongen. Het is een geheimtaal die de Heilige Geest met gebruik van jou stem, spreekt met de Vader. Jij zelf weet niet wat je spreekt, tenzij er iemand is die de gave van vertolking bezit. Het is met recht een Goddelijke gave. Beter is het om te profeteren, dat heeft als doel: opbouw! Spreken in tongen kan de zelfde functie hebben, als het wordt vertaald. Ik zelf spreek en zing in tongen en ik ervaar het als een kracht van God. Je ontvangt het meestal door handoplegging en door de doop met de Heilige Geest.

Gewoonhuib

01-04-2015

Iedereen die de Heilige Geest in hem/haar heeft, kan in tongen spreken. Maar de vraag zou beter kunnen zijn; MOET iemand in tongen kunnen/willen spreken? Deze gave staat in de Bijbel beschreven als de minste van alle gaven, dus naar mijn bescheiden mening is het beter je eerst naar de andere gaven uit te strekken. Paulus zegt dat de gave van in tongen spreken voor jezelf is bedoeld, als een persoonlijk iets wat je alleen in je binnenkamer zou moeten doen. Alle andere gaven zijn tot hulp en zegen van je naaste. Maar helaas denken veel mensen tegenwoordig wanneer iemand nog nooit in tongen heeft gesproken, dat er iets mis zou zijn.... dit slaat nergens op. Ik hoor regelmatig van mensen die in een gemeente zijn geweest waar in tongen wordt gesproken en waar niemand uitleg geeft; dit is on-Bijbels en dus zeker af te raden. Kun je in tongen bidden; prachtig voor je! Heb je nog nooit in tongen gebeden en wil je dat graag; bidt, en u zult ontvangen. Heb je niet de behoefte in tongen te bidden; geen nood, de Heer verstaat ons Nederlands net zo goed als de tongen-taal! Wat ik nodig heb, wat ik nodig heb; Jezus alleen.....

Alice POst

01-04-2015

Spreken in tongen is een gave van de Geest en ontvangt niet iedereen. Dat staat duidelijk in de bijbel in 1 Korinthe 12: 1-11

jacoba

01-04-2015

Ik kan het niet zeggen, zelf in een gemeente gezeten waar het spreken in tongen werd gezien dat je de H.G. had. Je werd er op veroordeeld, dus ben hier erg voorzichtig mee. Je moest gewoon maar wat klanken gaan zeggen en dat was het! Ook in de dienst hoorde je overal mensen "tongen" spreken, kinderen vonden dit heel eng en vreemd. Tot nu toe weet nog steeds wat en hoe, kom het altijd wel van God of is het iets van ons zelf. En wie heeft de Geest van onderscheid, hiervan.

edwin bruinsma

01-04-2015

eens, je kan pas in tongen als je eerst tot bekering bent gekomen, dus vergeving van zonden hebt gevraagd aan God. Daarna kan iemand voor jouw bidden door handoplegging die zelf al vervuld is met de Heilige geest, daarna moet hij zelf dit gaan ontwikkelen tijdens zijn dagelijks gebed. oneens, als je niet tot bekering bent gekomen kan dit niet!

Gery Steenwoerd

01-04-2015

Als je in tongen wilt spreken, stel je je open voor de geestenwereld.. Ik geloof niet dat er sprake is van 1 Heilige Geest, maar van (Heilige) geesten.. Je hebt hoge (zuivere) geesten, maar ook lagere geesten (waaronder psychopaten bijvoorbeeld) Hierin bestaat een rangorde van hoog naar laag... Iedereen kan een manier vinden om in contact te komen met de geestenwereld (als dat niet heel makkelijk gaat, kan dat dmv bijv. trance) Maar dat is niet altijd verstandig. Als je niet weet waar je mee bezig bent, begin er dan niet aan, want je bent een makkelijk prooi voor de lage geesten.. En zij willen heel graag iets terug voor hun diensten... In de tijd van Mozes kwam het volk Israel God om raad vragen via de Hogepriester die daar een borstplaat voor gebruikte. Je zou het kunnen vergelijken met een ouia-bord. Hij legde een soort steen in de gleuven tussen de edelstenen en deze bewoog van de ene edelsteen naar de andere. Elke steen stond voor een stam, maar ook voor een letter.. Deze hogepriester was speciaal door God aangesteld en moest dus ook voldoen aan alle reinheidswetten.. Niet alleen de ziel moest rein zijn, ook het lichaam dat er aan verbonden was.. Later namen rijke families vaak een privépriester 'in dienst' met alle vervelende gevolgen van dien.. Wat wil ik hiermee zeggen? Stel je niet zomaar open voor de geestenwereld. God geeft jou alles wat je nodig hebt op Zijn tijd Intussen mag je genieten van alles wat Hij jou al gegeven heeft. Leer daar dankbaar voor te zijn. Geniet van de schepping om jou heen en prijs Zijn grote Naam. Als God de Vader het nodig vindt dat wij in tongen spreken, komt dat vanzelf op Zijn tijd en Zijn wijze..

Marc Bins

01-04-2015

De gaven van de Geest zijn voor iedereen. Zeker het spreken in tongen waardoor de Heilige Geest door ons bidt en ons geloof opbouwt.

Robert Vos

01-04-2015

Ja,Iedereen kan in tongentaal spreken. Bij mijn waterdoop in augustus 1997 heb ik de tongentaal ontvangen van God. Het allerbelangrijkste hiervan is dat de voorganger of pastoor het hierin moeten begeleiden omdat het nieuw en onherkenbaar is voor een ieder die gedoopt worden. Er zijn inderdaad weinig christenen en gemeentes die in tongentaal spreken en dat is zonde dat het niet wordt toegepast, het bouwt jezelf maar ook de gemeente ermee op. Dank u moge God u rijkelijk zegenen.

G. Puppels

01-04-2015

De Geest geeft gaven zoals Hij wil ten dienste van de gemeente (Rom. 12:6 & 1 Cor. 12: 4-11)). Dat houdt in dat niet iedereen dezelfde gaven zal krijgen, en dus niet iedereen zal in tongen (vreemd woord eigenlijk - er dient talen te staan) kunnen bidden.

breen

01-04-2015

Als we kijken naar de grondtekst met bijvoorbeeld handelingen 2 vindt men glossario en dialecto dit zijn talen die met de tong gesproken worden vreemden talen maar geen brabbeltaal en de vertaling die ik erop.nageslagen heb vind ik in bijboorbeeld 1 kor 14 vers 2 van de hsv wie namelijk in een andere taal spreekt spreekt niet tot mensen maar tot God want niemand begrijpt het maar in zijn geest kleine letter g dus niet de heilige Geest is met hoofdletter G spreekt hij geheimenissen er wordt hier niet gesproken over een tongentaal maar om een andere of vreemde taal Lees ook even vers 4 en 5 wees voorzichtig hiermee want de tegenstander loert hier ook op en zal altijd proberen tussen jou en de Heere een wig te drijven

Barbara

01-04-2015

De keuze eens of oneens maakt een zo mooi aspect van de werking van de Heilige Geest voor mij tot een opinie-vraag. 'k Ken mijn Vader als een Vader van relatie, waarbij Hij met iedereen in gesprek wil gaan over hoe alle aspecten van de werking van de Heilige Geest in werking kunnen komen in ieders leven. Een veilige omgeving waarin ieder mag en kan ontdekken maakt uitnodigend om te ontdekken hoe meer van Hen te ontvangen. 'k mensen ontmoet die verlangen en waarbij het niet lukte om in tongen te spreken en ook die al jaren in tongen spreken, zelfs zonder te weten. Misschien lukt het op een bepaald moment van iemands leven niet, wie weet later wél. Er is meer dan eens-oneens, kan het of kan het niet.

Marleen

01-04-2015

Als je je verstand uitschakelt en je richt op God, kun je in tongen spreken. Je moet het willen en het gewoon proberen en doen. Dan gaat het vanzelf. Het is 'uitstappen'. Je redenatie loslaten. Dat is iets wat mensen heel moeilijk vinden. Wij, mensen willen alles kunnen begrijpen. Je moet en hoeft niet te begrijpen wat je zegt. God weet wat je zegt en Hij verstaat jou.

eugeen@vandenmooter.be

01-04-2015

Akkoord, maar we hadden er meer inlichtingen over dit thema.

Leendert

01-04-2015

Bij het spreken in tongen gaat het om een teken. Dit bekrachtigt Paulus, als hij met klem zegt: "Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen (Joden); en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven" (1 Korinthe 14:22) Tongen zijn een teken voor ongelovigen volgens 1 Korinthe 14:22. Welke? ongelovigen? De ongelovige Joden! Deze Goddelijke tekenen hadden in de eerste plaats hun betekenis voor de Joden, meer dan voor iemand anders. De Joden werden geacht tekenen te onderkennen. Het zal maar zelden voorkomen dat charismatische gemeenten door ongelovige Joden bezocht worden. "Daarom zijn de tongen een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen." De eigenlijke bedoeling van een teken wordt ons uitgelegd met de woorden: ...Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam...." (Johannes 20:31, 32) Zo moeten we de goddelijke tekenen zien. Een teken is er niet om het teken zelf. Het heeft de bedoeling, een waarheid te leren en te bewijzen, te laten zien. Deze Goddelijke tekenen hadden in de eerste plaats hun betekenis voor de Joden, meer dan voor iemand anders. De Joden werden geacht tekenen te onderkennen. In geval van het teken der tongen is het opvallend, dat dit, bij alle drie gelegenheden in Handelingen, gegeven wordt aan Joden. Ook in Korinthe waren veel Joden, zoals uit Handelingen 18:5 blijkt, Hij betuigde de Joden dat Jezus de Christus is. Paulus zegt aan de Korinthiërs, dat: "... de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;.." (1 Korinthe 1:22) Tongen zijn een teken voor ongelovigen volgens 1 Korinthe 14:22. Welke? ongelovigen? Het antwoord staat in vers 21: "In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere" (1 Korinthe 14:21) Ongelovige Joden! Zie ook Jesaja 28:11 en 12, waaruit de apostel hier citeert. Het zal maar zelden voorkomen dat charismatische gemeenten door ongelovige Joden bezocht worden. In hetzelfde gedeelte (1 Korinthe 12 tot 14) behandelt Paulus de tongengave als de minst betekenende van de geestesgaven. Ja, hij gaat nog een stapje verder en stelt vast dat de openbaring van dit teken zou ophouden. Paulus stelt de voorrang van verstandelijk spreken boven het spreken in tongen spreken "Liever 5 woorden met het verstand, dan 10 duizend woorden in een tong" (1Korinthe 14:19). Er zijn er ook vandaag, die deze verhouding bij voorkeur omdraaien.

E.M. de Wit/Al

01-04-2015

helemaal mee eens. God heeft het je al gegeven... alleen nog doen!

Jan Oosting

01-04-2015

Tongentaal is voorbij gegaan, zie 1 Kor 13:8, tongen, zij zullen verstommen, die gave was in werking in de tijd van de Apostelen. Wat nu het zogenaamde spreken in tongen is , is niets meer dan extatisch gebrabbel, het is geen onbekende taal die men opeens kon spreken, zonder die taal geleerd te hebben. Het zou nu een privé gebedstaal zijn, om jezelf op te bouwen, helaas kan dit niet want de gaven zijn voor het welzijn van de Gemeente gegeven tot welzijn van allen! 1 Kor 12:7. Ja er is heel wat misleiding in de charismatische kerken, ik ben er 10 jaar geweest, ik heb genoeg gezien, en heb het er helemaal mee gehad.

Klaas Hoekstra.

01-04-2015

Als ik 's morgens, 's avonds mijn hond uitlaat en ik zie de pracht van het wolkendek, van de zonsopgang of ondergang, komt er vanzelf een lied een psalm in mij op. Murmel ik, mompel ik wat voor mij uit en kijkt soms niet alleen mijn Bobbie mij aan maar ook mensen die ik tegenkom. Deze lof is dan ook niet voor hen, maar voor mijn Schepper bestemd, bedoeld. Dan vloeit mijn mond steeds over van Zijn eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Hoe zou een mens dan kunnen zwijgen van de grootheid van deze Schepper. Van Zijn liefde voor mij als schepsel die zo zuiver, zo schoon en gelijk zo intiem is, dat zij pijn doet als ik deze mag ervaren. Daar krijg ik nooit genoeg van, neen ook niet als het hondenweer is. Ook dan moet Bobbie er uit en met de paraplu genieten we samen van de wandeling door weer en regen.

Fred Mellink

01-04-2015

In de Bijbel staat dat de een de gave heeft om in tongen te spreken, de ander om te onderwijzen, weer een ander om te geven, weer een ander om barmhartigheid te betrachten. Kortom er zijn veel geestelijke gaven en de ene gave is niet meer of minder dan de andere. Ik bid al jaren om meer besef van God's nabijheid, maar merk tegelijk dat ik me meer dienstbaar opstel naar anderen. Maar desondanks is voor mijn "gevoel" te vaak God ver weg. Mijn verstand zegt dan a.h.w. "als je het niet voelt, dat je het dan maar weet" Gods zegen in het werk!

marloes

01-04-2015

Volgens Paulus verdeelt de Geest gaven zoals het hem goed lijkt en dan heeft dus niet iedereen ze allemaal zoals spreken in tongen.

J.D. van den Berge

01-04-2015

Nee, dat is niet iedereen gegeven.

Henk Gelling

01-04-2015

Eigenlijk gaat het niet om onze mening maar Gods mening. `Ik vind ´ schijnt meer kracht te hebben dan Gods openbaring. Spreken in tongen is een genadegave. 1Kor14:11 zegt dat God ons geeft wat Hij wil dat wij hebben. Vers 30 `Spreken soms allen in tongen?´, kunnen wij daaruit opmaken dat het zijn bedoeling is om ja te zeggen. Agnes haar benadering maakt mij verdrietig. Wilkin komt in contact met christenen die zeggen `als God wil dat ik de Heilige Geest ontvang dan zal Hij die mij wel geven´. Iemand die de Heilige Geest niet heeft behoort Hem niet toe Rom.8:9. Wilkin zou hun het evangelie dan nog eens mogen uitleggen.

Paul F. Versloot

01-04-2015

Mooi artikel en erg herkenbaar. Iedereen die gelooft dat Jezus Christus de verlosser is, heeft de Heilige Geest al min of meer ontvangen. Echter, ik geloof ook dat wat zuster Medema schrijft, waar is: Het is ook engelentaal, die je zelf niet KAN verstaan. Een andere broeder of zuster in Christus wel, maar heb dat helaas nooit meegemaakt in NL of elders... Helaas hier vele gemeenten meegemaakt door de jaren heen, waar ze massaal DOOR ELKAAR HEEN EN HARDOP zichzelf aan het opbouwen waren. Prachtig, maar ook best triest. Als we er een ooit een orde in hebben gekregen, is pas de mogelijkheid er om het te laten veralen, door een broeder, zuster die deze gave heeft. Het is dan zelfs meer dan een profetie en bouwt gelijk de hele gemeente op. Hopelijk ben ik de enige die dit heeft geconstateerd, maar daar ben ik nu nog sceptisch over.... (God is een God van orde en niet van chaos, juist in Zijn huis en in het Lichaam van Jezus Christus hoort het geen chaos te zijn. Wel heb ik eenmalig in Nigeria meegemaakt dat er ook in Tongen geschreven kan worden (krijt op bord versie en uitgeschreven preek in Tongentaal. Iets wat wonderlijk was en wat wonderen God's op gang bracht. Halleluja...

paul van der Weide

01-04-2015

Paul u zegt in 1 cor. 14:18 Ik Dank God dat ik meer in tongen spreek dan jullie allen. En hij zegt ook als jullie alle in tongen spreken...... Het bouwt me geweldig op. De HG is een persoon en dat doet ons verlangen dat Hij meer van ons heeft dan dat wij van Hem hebben. Heerlijke volheid

George Vork

01-04-2015

Ik hoop dat ik Agnes verkeerd begrepen heb, want tongentaal iets niet iets wat 'erbij gedaan kan worden'. Het is een belangrijk gegeven in ons christen zijn. Als wij, zoals de discipelen, ons van onze eigen weg afgekeerd zijn en volgelingen van Jezus geworden zijn, kunnen we ons laten dopen ( symbool van het sterven en opstaan in een nieuw leven, romeinen 6:3-4). Vervolgens is er de doop in de Heilige Geest die ons kracht en wijsheid geeft om de juiste keuzes te maken, om christen te blijven in een gevallen wereld. En dan zegt handelingen 2:1-4 dat door de Heilige Geest, wij in tongen gaan spreken. Kan ook niet anders, want het hele NT spreekt over bidden en lofprijzen 'in geest en waarheid'.

desiree de jonge mulock houwer

01-04-2015

In tongen spreken is een gave, een gave die je KAN ontvangen bij het uitstorten van de Heilige Geest als hierom gebeden wordt. Sommigen ontvangen deze gave niet, anderen weer wel. God deelt de gaven uit. Als je de gave van in tongen spreken niet ontvangen hebt, wil dit niet zeggen dat je de Heilige Geest niet ontvangen zou hebben. Er zijn vele gaven! Het spreken in tongen is meestal voor eigen opbouw en ter verheerlijking van God mits er iemand is die de tongentaal kan vertalen. In dat geval is het ter opbouw van de hele gemeente. God geeft ieder een gave! Elke gave is voor opbouw en ter verheerlijking van Zijn grote naam.

Bas

01-04-2015

In het artikel lijkt het erop dat het spreken in tongen voor de geestelijke elite is. ''Het brengt je dichter bij God.'' Ik ontken het fenomeen spreken in tongen niet, ik ben er wel kritisch op. Je staat niet hoger op de geestelijke ladder als je in tongen kunt spreken. Het gevaar dat christenen zich gaan vergelijken met andere christenen is groot, en jaloezie ligt om de hoek. Bovendien suggereert het artikel dat in orthodoxe kringen de Heilige Geest niet aanwezig is. Dat vind ik nogal heftig. Het gaat om het geloof in God de Vader, dankzij Jezus de Zoon door de Heilige Geest. Geloven in alle nederigheid, niet om te laten zien aan medechristenen hoe goed je wel niet bent in tongentaal of andere gaven. Deze reactie is geen verwijt aan de schrijfster of aan iemand anders. Wel hoop ik dat we als medechristenen met elkaar in gesprek blijven over alle onderwerpen om dat op te zoeken wat de verbinding tussen ons is.

R de Jonge

01-04-2015

Ik doe het zelf ook. Maar er is geen "moeten", voor wie dan ook.

Ton Zijderveld

01-04-2015

Of iedereen het kan weet ik niet. Het staat nergens in de Bijbel dat iedereen het kan of zoals het op mij overkomt zoals sommigen het zeggen: dat iedereen het moet kunnen. De vier tips van Agnes suggereren heel wat. Tot slot erkent ze impliciet dat het wel eens niet zou kunnen lukken. Dan moet je het maar zien als tijd om God te eren. Ik heb tongentaal niet nodig om God te eren. Als mijn zorgen in de weg staan, leg ik die eerst bij hem neer en dan heb ik ruimte om hem te aanbidden/prijzen. Brengt het mij dichter bij Hem als ik in tongen spreek? Dichter bij dan .... Ben ik dan niet dichtbij Hem als ik dat niet doe? Moet ik dicht bij Hem komen, moet ik opklimmen naar Hem? Nee Hij is dicht bij mij. Bij hem komen is niet meer dan handen open of vouwen en ogen sluiten (of open) en mij richten op Hem. Hij is maar één gebed van mij vandaan. Sterker nog, zelfs zuchten verstaat hij.... Hoe dichtbij wil je het hebben?

Em. Ds D.M. Stichter

01-04-2015

1 Korinthiers 12: 30. Daar schrijft Paulus: 'spreken soms allen in tongen?' Dit impliceert dat niet iedereen in tongen spreekt. Dat deze vraag van retorische aard is is uit de tekst niet af te leiden.

P.D. Bouwman

01-04-2015

Dit is een van de slechtste artilelen die ik hier ooit over gelezen heb. Als Paulus iets duidelijk maakt over de Geestesgaven in 1 Cor. 12 is het wel dat niet iedereen dezelfde gaven kan hebben en legt ook uit waarom. In het artikel word precies het omgekeerde gesteld en dan als klap op de vuurpijl het advies van Agnes om maar gewoon in tongen te gaan leren spreken, terwijl Paulus alle mogelijke moeite doet om duidelijk te maken dat het bij de genade-gaven nu juist niet gaat om wat jij wil, maar om wat de Geest wil. Jammer dat de Bijbel in deze discussies niet aan bod komt... Het zou veel verwarring voorkomen.

m. van asten

01-04-2015

Geen commentaar verder

Julia Groenhout

01-04-2015

God geeft zijn heilige Geest niet aan een paar uitverkorenen, maar aan ieder die bereit is hem te ontvangen met open hart en leven, en daarmee ook de Gaven die de heilige Geest meebrengt, zoals het spreken in tongen. God heeft geen lievelingskinderen die hij voortrekt, Hij heeft alleen maar Kinderen! Open jezelf voor Hem en je zult het beleven!

Nanda van Beek

01-04-2015

N.a.v. artikel in de Eva ben ik het op een eenzame zondagmiddag gaan proberen. Ik was toch alleen thuis. Eerst kwam er alleen wat ge brom, maar even later leek het op chanten zoals de monniken in Tibet dit doen.

Bert Veurink

01-04-2015

Is niet voor deze tijd.

andre

01-04-2015

Ja

A.W. Berkhof

01-04-2015

1 Kor. 12:30 is heel duidelijk met de retorische vraag 'Spreken soms allen in tongen?' Net zoals de andere vragen ervoor te benatwoorden met 'Nee.'

Wim Kooijman

01-04-2015

Het is net al Engels leren, je moet het proberen en nog eens en nog eens en dan is het er ineens en ga je door het vaker te spreken ook meer woorden leren. Je verstand kan er niet bij. Zodra je denkt wat zeg ik eigenlijk, is het weg. en ja, je wordt er enorm door opgebouwd en soms kan het in de gemeente gesproken worden, maar dan is er dus vertaling nodig. Ook dat moet geleerd worden (geestelijk inzicht), want we zijn het in kerkelijk Nederland wel erg kwijt geraakt. Ik heb jaren indezelfde kring/ hoek als de artikel schrijfster verkeerd en daar was het een ondergeschoven kindje. Jammer, want God geeft het ons als cadeau. Niet missen dus, maar proberen.

ruby

01-04-2015

Voor een goed Bijbels onderbouwde uitleg: https://www.gty.org/resources/sermons/1871/the-truth-about-tongues-part-1

Emma

01-04-2015

1 Kor. 12:10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. :30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? Dit is een retorische vraag waarop het antwoord 'nee' wordt verwacht. Maar ik ken niet veel mensen die naar deze gave hebben verlangd en erom hebben gebeden en hem niet ontvangen hebben.

Elllie Molenaar

01-04-2015

allemaal verspilde energie, de meeste mensen in deze aardbol kunnen in deze tijd een bijbel lezen of horen. Daarin staat dat we de Heere zouden zoeken en vinden en Hem leren kennen en Zijn plan. Ook veel mensen kunnen engels spreken, is de taal een barrière en heb je geen vertaalprogramma, de bijbel is bijna in alle talen vertaald. Spreken in andere talen of zoals sommigen het noemen, in tongen is nu geen probleem meer. WIl je een uitleg, zoek die dan in de bijbel.

Leo

01-04-2015

Uit eigen ervaring

Erik Troost

01-04-2015

mooi ben ook bij opwekking geweest en gehoord dat er in tongen werd gesproken, mooi, maar ik durf het niet, zo nog.

sylvia

01-04-2015

nee, want niet iedereen heeft dezelfe gave

Frank

01-04-2015

Prachtige uitleg en helder verwoord, ik ga ervoor.

Amanuel solomon

01-04-2015

Dit is een van de velen onderwerpen die in kerken wordt gesteld. Ik ben mee eens met de stelling. Ik kan van de bijbl een paar verses noemen. Een van de verses is handellingen hoofdstuk 2. In vers 4 lezen wij " En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te sprken."

Piet

01-04-2015

Elk kind kan het, maar voor grote mensen vergt het wat durf... en voldoende zelfrelativering. Het is een fijne gave die je hart opent voor God en je helpt om anderen te dienen, bijvoorbeeld met een ander charisma. We missen deze gave erg in de kerk.

Martin

01-04-2015

Iedereen die kan praten kan in tongentaal spreken. Ik heb er lange tijd mee gewacht , 28 jaar omdat ik niet durfde! Maar er is niets engs aan, vraag God gewoon je te helpen , je rust te geven. Het is een bijzondere ervaring maar bouwd wel op in geloof. vertouw op God!

Bert Vonkeman

01-04-2015

Jezus kondigt deze gave aan in het Marcus-evangelie, samen met onder andere de belofte dat we kunnen bidden voor de zieken voor genezing en andere tekenen die de gelovigen zullen volgen. In onze gemeente zien we dat iedereen die zich (zonder dwang en uit oprecht verlangen om door God gebruikt te worden en Hem te aanbidden) deze gave ontvangen en daar de geweldige vruchten van plukken. Romeinen 8 zegt dat "wij niet weten wat wij bidden zullen naar behoren" maar dat de Heilige Geest ons in deze "zwakheid" te hulp komt! En deze hulp hebben we allemaal nodig!

Anoniem

01-04-2015

In 1Kor.12:29-30 kunnen we lezen dat niet iedereen bijvoorbeeld de gave van genezing had en dus ook niet de gave van het spreken in tongen. Niet iedereen sprak dus in tongen. Het spreken in tongen is een gave van God, Hij geeft het aan wie Hij wil (1Kor.12:11). We kunnen het niet forceren door maar wat te gaan "brabbelen" of anderen die in tongen spreken "na te praten". We mogen erom vragen maar het is aan de Heer of Hij het wil geven.

Jaap Weeda

01-04-2015

Het spreken in tongen zoals het in de Bijbel staat in de brief aan de Korinthiers en wat je leest in Handelingen 2 waren talen der mensen, geen talen der engelen. Er waren mensen in het lichaam van Christus die deze gaven bezaten o.a. Paulus. Ten tijde van deze brief was Gods Woord nog niet compleet. Pas in Kolossenzen 1:25 lezen wij dat Gods Woord compleet werd. Wij hebben nu de gehele Bijbel. Er wordt niets meer aan toegevoegd. Gods Geest werkt samen met Gods Woord Romeinen 10:17. (Statenvertaling lezen!) In I Korinthe 14:4 lezen wij: "Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf; maar die profeteert die sticht de gemeente" en in vers 22 van hetzelfde hoofdstuk lezen wij "Zo dan, de vreemde talen (tongen) zijn tot een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; en de profetie niet voor de ongelovigen maar voor hen die geloven" In het zelfde hoofdstuk wordt verteld dat het profeteren beter was dan het spreken in tongen. Gods Woord is nu compleet mensen. Er bestaat geen gave meer van profetie of tongentaal meer omdat dit niet meer nodig is. In I Korinthe 13:8 lezen wij: "De liefde vergaat nimmermeer, maar hetzij profetieen, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen (tongentaal) zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden" Omdat wij nu onder de bedeling van Gods genade leven Efeze 3:1-3 en volledig Gods Woord hebben zijn deze gaven er niet meer voor de mensen. Het is ook niet meer nodig omdat wij Gods Woord de Bijbel van kaft tot kaft hebben. Er valt niets meer aan toe te voegen! Als mensen denken in tongentaal te kunnen spreken komt dit niet van God maar van de tegenstander van God die de mensen dit influistert (satan). En ook het gevoel wat mensen daar dan zogenaamd bij hebben. De satan is de beste imitator van God en hij komt juist met het woord maar dan verdraaid en houdt mensen af van de Bijbel. Daarom ook al de verschillende vertalingen in het Nederlands de laatste jaren waardoor de oorspronkelijke betekenis van Gods Woord is verdwenen in die nieuwe Bijbels. Voor meer informatie kunt u mij mailen jaapweeda@gmail.com

Hans

01-04-2015

Er zijn vele gaven. Tongentaal is er slechts 1.

Odette Maas-Steijger

01-04-2015

praten met je innerlijke kind kan je leren doen schrijven en spreken tegelijk. handig in de yoga en de zang techniek. Een oud gegeven waar we weer naar toe moeten.

Sjoerd Haan

01-04-2015

Als de Heilige Geest zich ervan wil bedienen en hiervoor mensen uitkiest (Hij is soeverein), wie zal het keren? Ervoor open staan, ok. We moeten er wel voor waken, is mijn mening, dat we Gods Geest niet voor de voeten lopen en uitingen forceren. vraag voor Wilkin: kan tongentaal alleen vertaald worden, als het een bestaande taal is? Als de spreker een taal spreekt die hij niet heeft aangeleerd, kan een 'vertaler' het gesprokene dan niet 'vertalen' als het geen bestaande taal is? Zowel spreken als vertalen is het werk van Gods Geest. Toch? s.haan643@upcmail.nl

edwin dekker

01-04-2015

Het is de laagste gave en het is beter te profiteren zegt het Woord.

KLaas

01-04-2015

we moeten niet de Pinksterdag waar alleen Joden en Jodengenoten waren met hun roeping om de wereld in te trekken en alle volken tot discipelen te maken, verwarren met de Kerk. De vervangingstheologie leert ons dat wij alles wat aan Israel is gegeven, moeten implementeren in de Kerk, maar de vraag is of dat geholpen heeft. VC.w.b. die talen: wIj leren die talen meestal op een school maarals God ons roept de wereld in te gaan zal Hij ook voorzien in de talen die we moeten spreken.

Leendert-Jan

01-04-2015

Ik kan het niet en ik heb er geen behoefte aan om het te kunnen. Wat ik me dus afvraag: kan iedereen die in tongen spreekt het ook uitleggen? Is het nuttig voor de opbouw van gelovigen? Wat voegt het spreken in tongen toe?

Jack

01-04-2015

Een tong in de oude vertaling wordt mee bedoeld een taal. Een taal die men ook werkelijk kon verstaan. Zoals dat men op dat moment de Griekse taal kon spreken die mensen toen konden begrijpen. Dat is wat ik er van denk. Tegenwoordig zie je het in tongenspreken (lekker met de handjes in zak) samengaan met vallen in de geest (achterover) en allerlei genezingsclaims. De eerbied is een beetje weg en ik denk dat deze zaken niet bijbels zijn.

Sandra Joan

01-04-2015

Zeer omstreden onderwerp in kerken. maar het is heel bijbels. Het bouwt je op, is een machtig Wapen tegen de boze, is je relatie met de Heilige Geest! Is heerlijk om te zingen in tongen, mis ik ook veel in kerken, Ze snappen het niet, daarom zo onbegrepen en omstreden. Gewoon voor bidden en ontvangen. het is wel voor iedereen! lees maar 1Cor.14. satan haat Tongentaal omdat hij het niet kan verstaan.

A.F. MIdden.

02-04-2015

Ik ben er van overtuigd dat ik in tongen kan spreken, waar ik ook ben zelfs in het buitenland.Ik denk dat ik precies weet wat jullie bedoelen.Kan ik dat niet dan heb ik nog veel te leren.Gelukkig heb ik mijn bijbel nog en is er nog niets verloren.

Harmen Twijnstra

02-04-2015

De Bijbel preekt over het 'spreken in tongen' als een gave van de Heilige Geest. Je mag je naar die gave uitstrekken en een verlangen hebben om in 'tongen' te kunnen spreken. Gelukkig betekent het echter niet dat je - als je in tongen spreekt - een hoger level hebt bereikt als christen. Daar geloof ik niet in.

DanielV

02-04-2015

Als Paulus (en anderen) ons op zoveel plaatsen uitdaagt om te spreken in tongen, zou het vreemd zijn als het niet voor iedereen was. Ik heb God erom gevraagd en het begon onwennig, maar nu vloeien stromen van leven water (tongen) uit mijn binnenste voort. Zeer opbouwend voor m'n geloofsleven. Je wordt er een sterkere christen van. Go for it!

Willem

02-04-2015

Als ik één op één met onze Heer praat doe ik het meestal in het Fries. Dus waarom zou het niet in tongen kunnen. Echter; als je in een gemeenschappelijk gebed in tongen spreek moet je je wel afvragen of een ieder de gave heeft om het gebed te begrijpen. De Geest werkt, absoluut, echter niet bij iedereen op een zelfde manier.

Ary de Blois

02-04-2015

Beter om dit niet te doen, je geeft je over aan iets wat misschien wel een duistere zijde heeft. Heeft Jezus ooit in tongen gesproken? dit is nergens terug te lezen in de evangeliën., Hij spreekt in een duidelijk verstaanbare taal waarin hij een heldere uitleg geeft over God zijn doelstelling. Vaak wordt er gezegd dat er bij Pinksteren in tongen wordt gesproken , maar daar staat alleen dat de discipelen de heilige geest kregen en in andere (duidelijk) verstaanbare talen gaan praten. Niet met een vreemde brabbeltaal die niemand verstaat.

Suus

02-04-2015

Gods woord zegt zelf dat iedereen andere gaven krijgt. Neemt niet weg dat je ervoor open mag staan natuurlijk.

Lizzy

02-04-2015

In "tongen"spreken is simpelweg in een bestaande taal. tevens moet het gelijk uitgelegd worden wát er gezegd is. En dat gebeurd meestal niet. Ik denk dat ik in een andere taal kan spreken b.v. b. in het frans (wat ik niet machtig ben) als de persoon door God aangeraakt wordt en God daarmee groot gemaakt wordt. Handelingen 2 lezen we ook dat mensen het Evangelie in hun EIGEN taal hoorde. Voor mij betekent in tongen spreken,,,een andere bestaande taal, en geen onverstaanbare klanken waar men niets mee kan of begrijpt.

ID!

02-04-2015

Id; betekent inderdaad, ik stem dit eens!

Ronald

02-04-2015

Het is slechts een van de manieren waarop Gods Geest zich kan manifesteren in de mens. Het ernaar verlangen is goed en breng het in gebed met een gebroken hart en een verslagen geest, dan zal Hij antwoorden door Zijn Geest met onuitsprekelijke zuchtingen....Zijn taal.

Remy

02-04-2015

Mij lukt het niet

Henk Verheul

02-04-2015

Dit is een onderwerp waar al zo verschrikkelijk veel over geschreven en gediscussieerd is en waar zo ontzettend verschillend over gedacht wordt terwijl de oplossing zo eenvoudig en dichtbij is: wat zegt de Bijbel zelf in de personen die erbij waren op die Pinksterdag en het zelf hebben meegemaakt en beleeft? Handelingen 2:8 zegt: "En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?" En vers 11: ...., "wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken". En in vers 4 en 6 staat ook dat men de dicipelen in een TAAL hoorden spreken; niet in een klanktaal oid maar in een verstaanbare taal die in de omliggende landen en regio's werden gesproken. Waarom wordt er van deze eenvoudige waarheid een vaag en onbegrijpelijk iets gemaakt en 'tongen' (= gewoon talen...) genoemd en waar heel veel mensen moeite mee hebben en naar uitzien en dat als 'hoog' achten etc, etc, terwijl het zo eenvoudig is en gewoon de talen waren die toen gesproken werden. Het was noodzakelijk dat de boodschap direct en verstaanbaar door de mensen gehoord kon worden en God nam voor dat moment en in die tijd even de vloek van de torenbouw van Balel weg waardoor en even geen spraakverwarring was... Hoe heerlijk en bevrijdend is het om deze Bijbelse waarheid te geloven en niet meegesleurd te worden in allerlei verhalen en belevenissen; laten we bij het Woord blijven! Ik verkies de Bijbel boven allerlei belevenissen en zgn. ervaringen, sorry; het staat er zo duidelijk dat deze hele discussie van nu al eeuwen het niet waard is en in het geheel niet aan de orde hoeft te zijn, maar wat/wie geloven wij; de mens (met zijn ervaringen) of de Bijbel? "Tongen" zijn TALEN die verstaan kunnen worden door mensen die die taal kennen en geleerd hebben en het zijn geen klanken en gebrabbel; feitelijk vind ik het tegen blasfemie aan dat dergelijk kinderlijk gebrabbel en stoterige klanktaal aan de Heilige Geest wordt toegeschreven...Laten we eenvoudig geloven wat er staat en er niet meer van maken dan het is.

ruby

02-04-2015

De apostel legt er de nadruk op, dat de gaven van de Geest dienen tot opbouw van de gemeente en vermaning en troost en onderwijzing, lering en bemoediging en wat nuttig is voor de ander. Wie in een andere taak spreekt bouwt zichzelf op, hetgeen met 1 Kor 13,5 ; de liefde zoekt niet haar eigen belang, in tegenspraak is met het opbouwen van de gemeente. ( 1 Kor 14,4 ). De apostel stelt het nog scherper in vers 9: "U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt." Nogmaals, de gaven van de Geest zijn gegeven tot opbouw en bemoediging van de gemeente ; niet tot opbouw van jezelf ( vers 17 ). 1 Korinthe 12, 7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 1 Korinthe 13, 4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 5 zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, 1 Korinthe 14, 1 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. 2 Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. 3 Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. 4 Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. 5 En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. 6 En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen, als ik ook niet tot u zou spreken óf door openbaring, óf door kennis, óf door profetie, óf door onderricht? 7 Dat geldt ook de levenloze dingen die geluid geven, of het nu een fluit is of een citer, als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer gespeeld wordt? 8 Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd? 9 Zo is het ook als u door de taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt. 12 Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. 13 Daarom, laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. 14 Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. 16 Want anders, als u dankzegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats inneemt van de niet-ingewijde, amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij niet weet wat u zegt? 17 Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. 18 Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen. 19 In de gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden in een andere taal. 27 En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. 28 Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. 31 Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden.

Maja van den Bosch

02-04-2015

Zoals Paulus zegt dat hij wilde dat ze allen in tongen baden, denk ik ook dat God er zo over denkt. Waarom heeft Hij het dan in Zijn word genoemd? Uit ervaring weet ik dat het zo'n verrijking van mijn gebedslleven is. Het bouwt mij op in mijn heiligste binnenste. Strekt je er naar uit en Hij geeft het je.

Breus van Breeschoten

02-04-2015

Het is niet zo dat als je persé zou willen, je ook in tongen kunt spreken. Ik weet van een heel bekende en charismatische predikant en professor Tu te Utrecht (NH Geref. Bond); namelijk Prof. Graafland die God hartelijk heeft gebeden om de gave om in tongen te kunnen spreken. Tot zijn grote teleurstelling en verdriet is hem dat niet gegeven.

Chris

02-04-2015

Niet elke gave is voor ieder christen beschikbaar. De gaven wordt gegeven tot welzijn van allen. 1 Kor. 12:7. Aan de een wordt gegeven de gaven van gezondmaking een ander profetie, onderscheid van geesten en spreken in tongen. 12:10. Iedereen krijgt wat bij hem past en waarmee hij/ zij kan dienen in het lichaam van christus. Een lichaam dat alleen uit handen, hoofden of voeten bestaat functioneerde niet. En uiteraard blijft het de Geest die uitdeeld.

Dimphie

02-04-2015

ja iedereen zal in tongen kunnen spreken lees maar in marcus hfd 16 vers 16-18

Jogchum reitsma

02-04-2015

Het Franse woord voor taal en tong is langue. Tongentaal is een rare vertaling. Het zou gewoon met vreemde taal moeten worden vertaald. Een buitenlandse taal dus. Zoals in Handelingen 2. Allemaal bekende talen. Dat Paulus blij was dat hij veel in een vreemde taal sprak was omdat hij apostel van de heidenenvolken was en dus moest communiceren met de mensen van die volken. Paulus sprak ook niet in een engelentaal want in 1 Cor. 12:1, 2 en 3 noemt hij juist zaken die hij niet deed. Hij sprak niet alle talen van de mensen en van de engelen en hij had niet zodanige profetische gaven dat hij alles wist en hij deelde niet alles uit tot spijs en gaf zijn lichaam niet om verbrand te worden. Dus zij die zeggen dat het om engelentalen gaat hebben het helemaal mis. Verder gaat 1 Cor.14 over de liefde. Vers 1 begint met 'jaagt de liefde na'. Paulus moedigt aan om te profeteren, ofwel in duidelijke taal Gods woord te verkondigen zodat anderen er wat aan hebben. En in vers 3 maakt hij duidelijk dat het gaat om het stichten van mensen. En dan volgt in vers 4 het verwijt dat mensen die in een vreemde taal alleen zichzelf stichten, een zeer egoïstische bezigheid dus. Paulus vindt het prima als we allemaal veel vreemde talen spreken, dus volg maar een paar cursussen Duits, Engels, Frans en Spaans en je bent waar Paulus je wel wil hebben. En in vers 22 maakt Paulus ook duidelijk dat het een teken is voor ongelovigen. Dat was het ook in Handelingen 2. Door dit spreken in vreemde, maar wel bestaande, talen werden veel mensen benieuwd wat hier aan de hand was en velen kwamen tot geloof. 3000 in een dag (vers 41).

lico de buck

02-04-2015

door de heilige geest kan je in tongen spreken. iedereen kan de heilige geest ontvangen.

Christiene

02-04-2015

Als je tot geloof komt kan dat alleen door Gods Geest, die dan woning maakt in jou. Dus wij hoeven niet te twijfelen of die in ons is. Ik heb zoveel extreme dingen gezien en gehoord, op dit gebied, van gewoon doen, tot als het niet lukt!!!!!! ben je geen kind van God. Voor mij is het nog steeds een vraag, Komt het van de Geest of van ons zelf, hoe goed het ook voelt. In geloven gaat het nooit om voelen maar vertrouwen en buigen voor Gods Woord. Lees Handelingen 2; 1/13 is heel goed, denk je echt als daar duizenden mensen staan, dat ieder zijn taal wordt gesproken. Is iedereen dan stil als je taal wordt gesproken, hoe stel je, je dat voor? Misschien was het wonder wel het horen, in plaats het spreken. Wie het weet mag het zeggen.

Carina

02-04-2015

In 1 Korinthe 14 : 22 staat het volgende: “Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; en de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven.” “Vreemde talen (tongen) zijn tot een teken…” ook 1 Korinthe 1 : 22 waar staat: “Aangezien de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken.” Zo zien we dus dat tongen een teken zijn voor ongelovigen! Het betreft hier verzen die betrekking hebben op de Joden die niet geloofden en die een teken ontvingen door middel van vreemde (hun eigen) talen. Jammer als het woord van God zo uit zijn context gehaald wordt.

Johan

02-04-2015

Ik zou het graag willen, het lukt gewoonweg niet. Ik denk dat je de gave ervoor moet hebben. Niet iedereen kan het, denk ik.

Frits de Bruin

03-04-2015

Neen, dat geloof ik niet. Moeten wij niet als Jezus de Christus Zijn volgelingen en Zijn getuigen zijn en de goede boodschap in deze wereld doorgeven? Dat is onze opdracht. Wanneer sprak Jezus in tongen?

Ingrid Jackson

03-04-2015

Ik ben van mening dat iedereen die een oprecht verlangen heeft om tongen te ontvangen deze ook kan ontvangen. God geeft iedereen gave naar de mate waarin je het verlangt. Er zit vervolgens wel een verantwoording aan hoe je met de gave(n) omgaat. De duivel heeft een enorme hekel aan mensen die in tongen kunnen spreken omdat je rechtstreeks tot de Vader spreekt en hij kan het niet volgen en weet dus, net als jij zelf, niet precies wat je bidt. Maar God de Vader weet het wel: je bidt exact naar de wil van God!

Jesse

03-04-2015

Gaven zijn gegeven door één en dezelfde Geest! We kunnen er natuurlijk naar streven, maar het is niet aan ons of we iets wel of niet kunnen. Het is een 'cadeau' van God. In Kortintiërs 12 staan voldoende aanwijzingen dat niet iedereen het kan. Vers 9 : De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Vers 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals wil. Een ander punt is, waarom zouden we met z'n alle streven naar de gaven van in tongen spreken? Wat is het praktisch nut ervan als heel de gemeente het kan? Waarom zou je het willen? Is het voor de kick, is het omdat je er dan erbij hoort, is het om .... (vul maar in) Wat drijft jou? Het mooie van een gemeente is dat iedereen zijn/haar gaven (en talenten) ten bate van de gemeente kan gebruiken. Juist in een lichaam hebben we verschillende gaven nodig en is het alles behalve praktisch als iedereen hetzelfde functioneert. Als iedereen oor is, hoe kan het dan ruiken. Als iedereen oog is, hoe kan het horen?

Bert van Keulen

03-04-2015

Over het spreken in tongen en de andere gaven van de Heilige Geest is de eeuwen door gediscussieerd. Tot op vandaag. Degelijke Bijbelstudie geeft verrassende punten om over na te denken. Als eerste Bijbelgedeelte is 1 Kor. 13:8-10 interessant. (H.S.V.) Duidelijk wordt daar gesteld dat er één gave is die niet vergaat en dat is de liefde. Vanuit deze liefde kunnen we elkaar wijzen op het vervolg van dit Bijbelgedeelte. De profetieën en de kennis zullen tenietgedaan worden. Zij zijn dus niet blijvend. De talen, zij zullen ophouden. Zij zijn dus ook niet blijvend. De vraag is wanneer zij vergaan/niet meer nodig zijn. In het Grieks zijn grammaticale argumenten voor het volgende te vinden, maar in dit kader reikt dat te ver. De profetieën en de kennis houden op wanneer het volmaakte gekomen is. We weten als Christenen dat er maar Eén Volmaakte is en dat is onze Heer Jezus Christus. Als Hij komt, Zijn voeten zet op de Olijfberg, dan is profetie niet nodig. Dan geeft God zelf alle kennis rechtstreeks in het hart van israël. Profetie en kennis worden dan ook gaven genoemd die ten dele zijn. Ten dele qua tijd. Van het ontstaan van de Gemeente in Handelingen tot de wederkomst van de Volmaakte. Ten dele ook v.w.b. de inhoud. Profetie en kennis schieten altijd ergens te kort vanwege onze onvolmaaktheid. Pas bij de komst van de Volmaakte zal alles tot in details duidelijk worden en zullen wij weten wie wij zijn in Christus. Nu is ons verstand nog onvolmaakt, maar straks door hem volmaakt. Van de gave van het spreken in tongen staat er echter niet dat ze ten dele is qua tijd en inhoud. Tongentaal was qua inhoud 100% volmaakt. De Heilige Geest gaf gelovigen te spreken in tongentaal, zodat anderen opgebouwd werden. Dat was nodig na het ontstaan van de Gemeente ter uitbreiding van het Evangelie, want er was nog geen geschreven Nieuw Testament. Het Evangelie werd verspreid door mondelinge overdracht en het grote wonder was dat deze overdracht in talen geschiedde die de sprekers niet kenden. Eén van de voorwaarden om te spreken in talen was dat het te begrijpen was door de hoorders en zo niet, dat het dan vertaald moest worden. De vele buitenlanders werden zo op Pinksterdag en daarna op de hoogte gebracht van wat er gebeurde toen de Heilige Geest uitgestort werd en waarom. Toen eenmaal deze boodschap op papier stond was het spreken in tongen (verschillende bestaande talen) niet meer noodzakelijk Daarom staat er in 1 Kor. 13 : 8 : Zij zullen ophouden! Toch zijn er Christenen vandaag de dag die datgene wat toen gegeven is als tijdelijke gave, nog steeds denken te moeten praktiseren. Ze zijn, voor zover ik kan vaststellen, daar heel oprecht in. Het spreken in tongen en dan is het niet anders dan onverstaanbaar gebrabbel, met steeds terugkerende vaste klanken, dient niet meer anderen, maar uitsluitend zichzelf. Zij worden er door opgebouwd en zij ervaren de rust en het heerlijke wegdrijven uit deze wereld en binnendrijven in de gemeenschap met de Geest. Dit was nooit de bedoeling van het spreken in tongen, in verstaanbare bestaande talen. De bedoeling was het uitbreiden van het Evangelie. Dus ten gunste van anderen. Daarom: wees nuchter en kijk, lees en overdenk nuchter wat Gods bedoeling is geweest met gaven. Gaven die ter opbouw van de Gemeente waren. Vandaag hebben wij het Woord van God zwart op wit, ter opbouw van de Gemeente.

K.junte

03-04-2015

God geeft gaven ,maar nergens lees ik dat iedereen dezelfde gave ontvangt .dus wel gaven maar wel verschillend

Johan Frederik

03-04-2015

Je "komaf"(kerkelijk) is mede bepalend wat je van dit gesprek vind. De een zal zeggen, kom nou het is niet iets automatisch om in tongen te spreken. (ff een knopje omdraaien) De ander zegt zoek je gave in het geloof en dien daarin en dan hoef je niet in tongen te praten want dat is boven ons gesteld. Dan weer iets anders is, je moet niet spotten daarmee en het (mis)/(ge)bruiken voor je eigen ego.(zie eens wat ik kan) Zou zo nog een halfe pagina vol kunnen schrijven. ZIe hoe jij zelf bezig bent met je geloof, waar ben ik en waar zou ik naar toe willen. Uiteraard met de hulp van Christus Jezus!

Jim Roberts [Elder]

03-04-2015

In Acts the speaking of tongues was how the followers knew one another and that they had been born again. There are two gifts of tongues. 1. a personal tongue, not for interpretation, between you and God 2. a gift for the church which is to be interpreted. The first is for everybody. The second is as the spirit chooses but Paul encourages us to rather desire the gift of prophecy needing no interpretation. jimroberts@tiscali.nl

Jan Heslinga

03-04-2015

Tongentaal is een van de gaven van de Heilige Geest. De Apostel Paulus zegt zelf:"Ik wou wel dat iedereen profeteert!" Dat is zijn persoonlijke opvatting! En zo is de mening:"Elke christen moet in tongen spreken" een persoonlijke mening! Het is goed om er over te praten, schrijven, maar niet om "te proveren", dat is niet Bijbels! ALS God wil dat je in tongentaal zou moeten spreken, DAN geeft God dat direct, ineens! In de 80-er jaren was de opvatting:"Als je niet in tongen spreekt, ben je niet wedergeboren!" en kreeg je de stempel van "TWEEDE RANGS CHRISTEN". Dat moeten we voorkomen! Mormonen, Jehova Getuigen, etc. worden secten genoemd. Gemeenten die nu dit als EIS stellen, lopen het gevaar dat zij door christenen, kerken en gemeenten als secte word gekenmerkt. Blijf onderscheid maken tussen wat je zelf kan en wat de ander niet kan. Laat de LIEFDE centraal staan. Dan vind ik het belangrijker om het boek: "Liefde, aanvaarding en vergeving" van Jerry Cook (1981) te promoten! Hij noemt 3 KNEMERKEN als BASIS wat een Gemeente dient te doen. En dat je na belijdenis/doop de persoon een mentor geeft met een discipelschapstraining. Wilt U reageren? Schrijf me gerust: Jan Heslinga CONTACT: celticabbey_iona@yahoo.ie

Peter Snelders

03-04-2015

Een Korintiërs 14:1-25 Tongen en profetieën staat dat we moeten streven naar de gaven des Geestes wat is er mooier dat G'd ons de heilige Geest heeft gegeven om naar die gaven te streven In tongenbidden sticht namelijk je zelf op vs 4 dus met andere woorden als we ons er naar uitstrekken kunnen we dit allemaal ter opbouw voor ons zelf.

Esther Eveleens

03-04-2015

1 Kor. 14 : 5 Hier zegt Paulus veel meer dan "Ik zou wel willen dat u allen andere talen spreekt". Er staat nl nog een komma met daarachter; "maar vóóral dat u profeteert." Helaas lees ik vooral in de EVA over in tongen spreken zodat dat het jezelf zou opbouwen. Maar het gaat Paulus vooral om de opbouw en stichting van de gemeente! Vers 4; "Wie in een andere taal spreekt bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op."

Peter

03-04-2015

Niet iedereen zal / kan die gave hebben. Daarnaast dient er vertaling te geschieden en wie kan dat? Ook niet iedereen. Waak ervoor dat het spreken in tongen een doel wordt of er 'moet zijn'. Voor mij blijft gelden: doe maar gewoon wat in je mogelijkheden ligt. Helpen als je kunt, uitleg geven als je kunt, Bijbelles geven als je kunt, enz..

Cornelis de Vlaming

03-04-2015

Ik verwonder mij dat ik niet een keer de term de Doop met de Heilige Geest lees. Als Petrus in Hand. 11 zich moet verdedigen, omdat hij bij heidenen binnengegaan was en met hen had gegeten (Cornelius en zijn vriendenkring Hand. 10) legt hij uit wat God allemaal gedaan had. Als hij dan vertelt dat de Heilige Geest op de aanwezige heidenen viel zegt hij: "En ik herinnerde mij het Woord des Heren, hoe hij zei: Johannes doopt wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden." (Hand. 11 vers 16) Daar refereert hij aan Handelingen 1 vers 5 waar Jezus dit zelf letterlijk zegt. Ook Johannes de Doper spreekt over een Doop in de Heilige Geest in Lukas 3 vers 16. Hierbij is het goed te beseffen dat het woord 'dopen' staat voor 'ondergaan' en 'onderdompelen'. Dat houdt in dat we doortrokken behoren te zijn van Gods Geest. Daarom spreekt ook Paulus....'en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.' ( 1 Korinte 12 vers 13). De vraag van nu is: "Kan iedereen in tongen spreken?" In de vroege Pinksterbeweging die zo'n goede honderd jaar geleden begon te ontstaan werd het spreken in tongen onlosmakelijk verbonden aan de Doop met de Heilige Geest. M.a.w. het werd steevast gezien als het waarneembare teken dat iemand gedoopt was met Gods Geest. Sprak je niet in tongen? Dan was je NIET gedoopt met de Heilige Geest. Ik zou het om willen draaien en zeggen: Het spreken in tongen is onlosmakelijk verbonden aan de Doop met de Heilige Geest.. Dus niet andersom. Maar de vraag: Kan iedereen in tongen spreken? is NEE. Maar met grote zekerheid kunnen we vaststellen dat als iemand gedoopt wordt met Gods Geest dat altijd met een of andere manifestatie gepaard gaat. Dit voor hen die zeggen dat, als een mens tot bekering komt en Jezus aanvaardt hij of zij ook de Heilige Geest heeft ontvangen. Of: als iemand in water gedoopt wordt dan is hij of zij ook gedoopt in de Heilige Geest. Nee dus, wel in de naam o.a. van de Heilige Geest maar niet daadwerkelijk. Wij zien dat duidekijk in Handelingen 8. Daar kwam zo ongeveer de hele stad Samaria tot geloof, toen Filippus daar predikte en doopte. "Er kwam grote blijdschap in die stad". Vers 8 Was die blijdschap het werk van Gods Geest? JA, uiteraard. Maar dat was NIET de Doop in de Heilige Geest. Ook lieten velen zich, uiteraard door onderdompeling, dopen in water. Vers 12. Werden ze dus daar dan ook gedoopt in de Heilige Geest? NEE dus. Hoe weten we dat? Vers 14 e.v. zegt: 'Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden , dat Samaria het Woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want DEZE was nog over niemand van gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen (toen pas dus) de Heilige Geest.' Waarom deze lange verhandeling? Omdat de Gemeente van Jezus slechts kan worden wat ze is als christenen weer Gedoopt worden met Gods Geest. Want Jezus zegt: 'Dan zal je kracht ontvangen.' Dan nog even over de uitingen: In Handelingen 10 vers 46 hoorden men hen in tongen spreken EN God grootmaken. Hiermee is niet bewezen dat ze ALLEN in tongen spraken. En in Handelingen 19 vers 6 lezen we, toen de Heilige Geest over hen kwam: 'zij spraken in tongen EN profeteerden.' Ook hier is de stelling: zie je wel, ze spraken allen in tongen niet houdbaar. Daarnaast de retorische vragen van Paulus in de 1Korinte brief v.a. vers 28 in aanmerking genomen spreekt niet iedereen in tongen. Wel zal het ontvangen (gedoopt worden) van de Heilige geest altijd gepaard gaan met veelal een krachtige manifestatie. Want God 'grootmaken' zoals in Handelingen 10 vers 46 staat slaat niet op iemand die stil in een hoekje een gebed fluistert. Dat niet te na gesproken uiteraard. Dit was het wel.

C

04-04-2015

wat een misleiding!

kleibergpiet5@hotmail.com

04-04-2015

Het is een belangrijk gegeven,trouwens als ik bid hoor ik het regelmatig op de achtergrond maar ik weet zelf er niet zo goed mee om te gaan,Het is geen nederlands,en ik kan het niet verstaan,Maar het hoord bij groeien in het geloof.

Wilhelmina

04-04-2015

Ik weet niet of iedereen in tongen kan bidden/spreken. Ik verlang er oprecht naar en er is ook eens op een bidstond voor gebeden, omdat ik het zo graag wil. Waarom bid ik dan nog steeds niet in tongen? Ben ik niet goed genoeg?.......

Willem Paul Folkerts

05-04-2015

Prachtig uitgelegd! Het is God zijn verlangen dat iedere christen zich gaat uitstrekken naar deze geweldige gave! Ik heb leren spreken in tongen na het beluisteren van een cd van de Herstel week waar Jan Sjoerd Pasterkamp hierover sprak. Ook blijkt je lichaam een stof af te geven waardoor je lichaam 30-40% genezing ontvangt (bron Oral Roberts University Dr. Carl Peterson 'Why should i speak in tongues?

Tjipke

05-04-2015

05-o4-2015 Het is al uitgelegd, dat "tongentaal" verkeert vertaalt is, het is gewoon een vreemde taal. -Een ieder hoorde hen in hun eigen taal-. Romeinen 11:29 zegt: Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. De mensen die de gave gekregen hebben om in vreemde talen te spreken, neemt God niet terug. Maar dat niet iedereen die gave kreeg, wordt duidelijk gemaakt in o.a. Handelingen 11:15 En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. Lees 1Kor. 14 maar eens biddend door, dan zul je er achter komen dat Paulus zijn uiterste best doet om te voorkomen dat er in de gemeente in vreemde talen gesproken wordt. Het spreken in "tongen" in de gemeente van nu, komt niet van God maar van Zijn tegenstander. Ik heb wel eens iemand horen zeggen "ik wil meer" nou daar weet de duivel wel raad mee.

Linda

06-04-2015

Jammer dat ik niet op eens en oneens tegelijk kan klikken. De Geest spreekt alle talen, wij niet. Als God het verkiest door ons te spreken in talen, spreekt elk kind van God in talen. Als Hij het anders verkiest, kun je allerlei klanken uiten, maar het is dan de vraag wat je zegt. De stelling is gericht op ons mensen. Richt je je blik van jezelf af en vraag jij je af of God in/door jou alle talen kan spreken, dan valt de (tegen)stelling af.

e.lijns.dussel@hotmail.com

06-04-2015

Iedere Christen kan wellicht in tongen spreken als hij of zij dat nastreeft; maar waarom zou iedere Christen dat willen... Ik in ieder geval in het geheel niet! Als ik bid weet ik waar het over gaat; en ik heb begrepen van mensen die in tongen kunnen spreken vaak helemaal niet weten wat ze zeggen. En ik heb ook gehoord (iemand kon 'tongentaal' namelijk uitleggen) dat het beïnvloed kan worden door de duivel!... die God en Zijn Zoon Jezus Christus dan uiteraard en beslist niet grootmaakt maar juist vervloekt... wat de bidder niet weet! Bidden in je eigen taal die je begrijpt en waarvan je zeker weet waar je het over hebt - en het zo niet beïnvloed kan worden door de duivel - dat lijkt me het allerbeste. Ook ik bid trouwens vaak in de Geest: de (Nederlandse!) woorden krijg ik dan van God aangereikt. En ook ik word daardoor gesterkt en voel dan Gods nabijheid.

Cor

07-04-2015

De Heilige Geest is aan iedere gelovige door Jezus aan ons gegeven. Maar staan we open om Hem volledig te ontvangen? Ik had er eerst ook moeite mee, maar op de conferentie Bidden & Vasten van Herman Boon heb ik het geleerd; belangrijk is dat je de eigen controle los laat, de Geest alle ruimte geeft en je aan Zijn leiding overgeeft - juiste die eigen controle is een obstakel - laat het los, de Geest zal je leiden!

Bendiks Kuipers

07-04-2015

Het is een Godsgave, die je ontvangt

Derk

08-04-2015

Ja, ik ben er al 39 jaar zo blij mee! Komende uit een hervormd nest, bad ik met een bekeerde pastoor. En wat "tongen zullen verstommen" betreft: is het volkomene dan al helemaal gekomen?

Bjorn

08-04-2015

Eens!

Maarten Klein Haneveld

08-04-2015

Ongelooflijk. Tongentaal bestaat niet. Wat er in Handelingen 2 gebeurde: elke discipel spraak een taal die voor de toehoorders (die uit dat taalgebied kwamen) verstaanbaar was. Als iemand dus in een "buitenlandse" taal spreekt, dan sticht hij alleen zichzelf (ironisch bedoeld door Paulus), want de anderen verstaan hem niet. Het is beter om "met het verstand" te spreken dan je mond te laten inspireren door een geest waarvan je niet weet of het de Geest is. Alle argumenten die gelovigen gebruiken om "tongentaal" te promoten gaan allemaal over hun eigen gevoel en niet over de verheerlijking van hun Heer. Jammer! Laten we de Heer groot maken in onze eigen taal. Die is al mooi (en moeilijk) genoeg.

Albert Rauw

08-04-2015

Zo kan men ook in vreemde talen spreken, zoals op pinksteren. Ieder hoorde hen in hun taal. Ik maak altijd onderscheid tussen vreemde talen en in vreemde tongen. Maar ik geloof dat een ieder het kan als hij of zij open is voor de werking van Gods Geest in of door hem of zij.

Bert de Feij

09-04-2015

Zie pagina 8 van onze studie over de gaven van de Heilige Geest: https://opb.lunvisie.nl/documents/bs_gaven-heiligegeest-2015.pdf Hartelijke groet.

Jeroen

11-04-2015

Iedereen kán, maar niet iedereen wilt of durft in tongen te spreken/bidden. Daarnaast; het spreken in tongen voor de gemeente zal gepaard moeten gaan met iemand die dit kan interpreteren/vertalen, zodat het de gemeente op kan bouwen. Bidden in tongen bouwt alleen jezelf op, daar is geen vertaling voor nodig.

Marianne

13-04-2015

Ik heb het meegemaakt dat iemand in tongen sprak tegen mij! Ik vond het eerlijk gezegd Doodeng!! Ik zie die persoon gelukkig niet meer!

Sylvia

14-04-2015

Ik kan het niet.. en voel me er geen slechte christen bij.

A.S.

18-04-2015

De 9 gaven van de Heilige Geest (charismata) -waaronder tongentaal- zijn beschikbaar om in te functioneren voor elke christen. Een individuele christen functioneert alleen niet tegelijkertijd in elke gave, maar christenen kunnen elkaar aanvullen in de charismata. De een kan bv. in tongentaal spreken, wat door anderen niet wordt begrepen en een ander kan het dan uitleggen in een begrijpelijke taal. Ook kan de een aangeven dat iemand een kwaal heeft en dan kan een ander handen opleggen tot genezing in Jezus' Naam. Zo werkt het Lichaam van Christus samen door meerdere gelovigen.

Mieke

26-04-2015

Volgens de Bijbel staat dat onze Hemelse Vader gaven van de Heilige Geest geeft aan een ieder die daarom bidt. Echter ik denk dat God niet alle gaven van de Geest aan iedereen geeft. De ene persoon krijgt de gave van genezing de andere weer de gave van spreken.

Truus Müller 6-5-2015

06-05-2015

"Het spreken in tongen" is een gevolg van de vervulling ( of uitstorting van de Heilige Geest in een gelovige. De nadruk moet liggen op "zoals de Geest hun gaf uit te spreken"! Wanneer gelovigen maar een beetje gaan brabbelen,dan is dat "vlees", en bedriegen zichzelf, dat is misleidend.DE Heilige Geest wordt herkend aan de gaven, en de vruchten in een gelovige, het is goed hiervoor 1 Kor.12 en 13 te bestuderen.

Ernst Mess

09-05-2015

Zoals de Bijbel duidelijk aangeeft zouden gaven weggedaan worden (zie 1Kor13:8-10). Tevens toen de eerste eeuwse discipelen van Jezus met Pinksteren 33n.Chr. Met heilige geest gezalfd werden zorgde deze kracht voor een geweldige groei daar er veel buitenlanders op dat moment aanwezig waren. De Christenen spraken echter VERSTAANBAAR......niet onverstaanbare kreten.(Petrus maakte de 120 aanwezigen duidelijk dat de profetie van Joel in vervulling ging) Het volledige waar tussen twee haakjes over Dd gesproken is de volledige Bijbel die we NU hebben na het schrijven v.d. Brieven van Johannes en het Evangelie van Johannes. Door her en derwaarts door de Bijbel te gaan( en ons niet toelaten leiden door een of twee simpele teksten zonder context) zien we dat het licht steeds helderder wordt naarmate het einde nadert. M.v.g. Ernst Mess e.mess@live.nl

Wouter

09-05-2015

Eens als het gaat om mensen die gedoopt zijn in de Heilige Geest. Dat is namelijk een essentiële voorwaarde. De discipelen ontvingen de Heilige Geest. Jh. 20:22. Werden gedoopt met de Heilige Geest Hd. 2 en spraken in tongen. De Samaritanen kwamen tot geloof in Jezus Christus (ontvingen de Heilige Geest), lieten zich dopen en ontvingen daarna de doop met de Heilige Geest. Simon de tovenaar zag (en hoorde!) het effect daarvan Hd. 8:14-18. Cornelius ontving de Heilige Geest en werd tegelijkertijd gedoopt in de Heilige Geest. Zij spraken in tongen en maakten God groot. Daarna werden zij gedoopt Hd. 10:44-48 De Efeziërs die Paulus ontmoette geloofden in Jezus Christus (hadden de Heilige Geest ontvangen), maar waren nog niet gedoopt met de Heilige Geest. Zij lieten zich dopen (in de naam van de Here Jezus!), werden gedoopt in de Heilige Geest en profeteerden en spraken in tongen. Persoonlijke had ik een duidelijke bekering meegemaakt. Later realiseerde ik mij pas dat dit een doop in de Heilige Geest was. Enkele maanden na mijn bekering kwamen er tijdens mijn gebedstijd klanken in mij op die ik niet begreep en nog nooit eerder gesproken had. Dit moest dan tongentaal zijn? Geen goed onderwijs over gehad. Naderhand werd mij alleen maar geleerd dat dit niet meer van 'deze tijd' is. Tijdens diepere ervaringen met God in tijd van gebed en aanbiddingsdienst kwam die klanktaal steeds weer in mij op. Jarenlang weggestopt, totdat ik acht jaar geleden er eindelijk eens goede uitleg en onderwijs over kreeg. Alles viel op zijn plek. Sindsdien ben ik het steeds meer gaan beoefenen. De klanken werden rijker en gevarieerder. Mede daardoor veel openbaring en inzicht gekregen. Vernieuwing en verdieping van mijn geloofsleven, mijn relatie met God onze Vader en Jezus Christus mijn Redder. Ik zou er nog veel over kunnen vertellen en ook alle onjuiste gedachten en leringen die verspreid worden kunnen weerleggen op basis van de het eeuwige, levende en blijvende Woord van God. Er wordt namelijk heel wat 'theologie', 'ervaringen' en 'wijsheid van mensen' verkondigt die spreken in tongen tegenspreken. Mijn advies is dan ook. Ga op zoek naar goed onderwijs. Bijvoorbeeld de studie over de Heilige Geest https://andrewwommack.nl/studiemateriaal Met deel 2 dat over spreken in tongen gaat. Spreek met broeders/zusters die een goede en gezegende ervaring hebben met het spreken in tongen. Heb een intieme relatie met God de Vader. Wees ervan overtuigd dat je gedoopt ben met de Heilige Geest. Bidt hierom. God geeft het graag. Laat eventueel anderen (met de Heilige Geest vervulde broeders/zusters) voor je bidden. En ga het gewoon beoefenen. Spreek de klanken uit die in je opkomen. Als jij je op God richt zal het altijd goed zijn. 🙂 God houdt eindeloos, onvoorwaardelijk veel van je. De zegen en genade van God is je overvloedig geschonken in Christus Jezus onze Heer. Hartelijke groeten. Wij zullen eens rond Zijn troon staan om Hem in volmaaktheid en in eeuwigheid de lof en eer te brengen die Hem toekomt.

Wouter

14-05-2015

Beste mensen, Op 9 mei jl. heb ik een uitgebreide reactie verstuurd. Toen stond er een hele lijst van reacties vermeld. Allemaal datum 1 april? Mijn reactie zou 'na goedkeuring' geplaatst worden. Hebben jullie mijn reactie nog? Kan die alsnog geplaatst worden? Het lijkt me trouwens wel handig om te vragen een e-mailadres te vermelden. Deze dient dan natuurlijk niet bij de reacties vermeld te worden. Maar is wel nuttig voor jullie om te reageren indien nodig. Laat maar even weten. Omdat 'mijn mening' toch niet direct geplaatst wordt geef ik hierbij mijn e-mailadres we.vanleeuwen@filternet.nl Alvast bedankt voor jullie reactie. Vriendelijke groeten Wouter

Henk Sloots

18-05-2015

Ik ben er van overtuigd dat ik het kan, ook al heb ik het nog nooit gedaan.

Ad Nieuwenhuizen

07-09-2015

Paulus voelde zich erg ongemakkelijk met het spreken in tongen (1 Korintiers 14). Hij loste het tactisch op door ieder, die in de gemeente klanktaal spreekt, te vragen om er uitleg bij te geven. Uitingen in de gemeente moeten zo intepreteerbaar zijn dat iedereen er iets aan heeft (vers 5). Als iemand deze gave heeft gekregen, dan is het voor persoonlijke opbouw. Verder moeten wij in de Nederlandse vertaling oppassen met de intepretatie van "spreken in tongen". Dit kan namelijk ook gewoon spreken in vreemde (buitenlandse) talen betekenen.

Smitha324

20-09-2017

Fckin amazing things here. Im very glad to see your post. Thanks a lot and i'm looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail? degkbfaddeafdkeg

Wouter

26-02-2019

Beste mensen, Door dit artikel het onderwerp 'spreken in tongen' opnieuw uitgebreid uitgezocht. Al biddend en zoekend ertoe gekomen om een boek over dit onderwerp te schrijven.

Spreken in Tongen
Dat boek is in september 2016 uitgegeven. Het geeft veel antwoorden op de vragen over dit onderwerp. Al heel wat positieve reacties ontvangen. Zie ook de reviews bij de uitgever en op Bol.com Van harte aanbevolen en heel veel zegen toegewenst. Hartelijke groet, Wouter van Leeuwen

Give your opinion

Thank you for your comment.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1
Abonneer op het EO magazine

Nog meer mooie artikelen van de EO lezen? Meld je aan voor ons gratis online-magazine en ontvang elke twee maanden Het Beste van de EO in je mailbox. Laat je inspireren, reageer of win mooie prijzen!

Voornaam

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

E-mailadres *

Meld aan

Video